Duurzame energievoorziening essentieel voor koploperpositie Vlaamse havens

Structurele investeringen en innovatie in de duurzame energievoorziening van het Vlaamse havengebied zijn van groot belang voor een internationale koploperpositie en verlaging van CO2-uitstoot.

Trefwoorden: #CO2, #duurzaam, #energie, #Flux50

Lees verder

nieuws

( Foto: Flux50 )

ENGINEERINGNET.BE - 40 CEO’s van Vlaamse havens en vooraanstaande bedrijven, onder impuls van energiecluster Flux50, hebben een energie-innovatieplan uitgewerkt.

Dit plan moet de Vlaamse havengebieden verder ontwikkelen tot duurzame internationale energie-hubs, die beantwoorden aan de groter wordende uitdaging van klimaat en betaalbare energie.

Het is noodzakelijk om de CO2-uitstoot te reduceren door over te stappen op duurzame energie. Tegelijk wordt tegen 2050 verwacht dat de elektriciteitsvraag ruim verdubbelt.

Betaalbare groene stroom en verduurzaming van warmte en koude zijn grote uitdagingen. Er is dus nood aan een energievisie die inzet op structurele aanpassingen in de energie-infrastructuur en innovatie.

Omdat de energievoorziening steeds meer komt van variabele hernieuwbare bronnen, is flexibiliteit een essentieel kenmerk van deze energievisie. Deze flexibiliteit zal onder meer bestaan uit een combinatie van vraagsturing, korte termijnopslag via batterijen en lange termijn opslag in de vorm van groene waterstof en power-to-X.

Ook energie-import blijft een rol spelen om de flexibiliteit en de bevoorradingszekerheid te garanderen. Het is duidelijk dat de aanpak hiervoor sector-overschrijdend moet zijn.

Als Vlaamse Speerpuntcluster vertegenwoordigt Flux50 200 bedrijven uit de innovatie- en energiesector met kennis en ambitie om deze visie te realiseren. Met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Het energie-innovatieplan heeft vier pijlers:
  • Uitwerking van een grensoverschrijdend energieplan met prioriteiten voor proefprojecten voor grootschalige energie-opslag en bevoorradingszekerheid.
  • Ontwikkeling van Vlaamse sector-overschrijdende kennis rond grootschalige energie-opslag en de toepassing in proefprojecten.
  • Uitbouw van internationale waardeketens die energie-import via Vlaamse havens mogelijk maken, daarbij verder bouwend op het H2-import project.
  • Ombouw van bedrijfsterreinen en -clusters tot slim-gestuurde energiegemeenschappen, om zo de energievraag te handhaven, flexibel te spreiden en te zorgen dat energie een volwaardig onderdeel vormt van een circulaire aanpak.
Het decor voor de opstart is de bedrijfssite van Cordeel en Imtech op de terreinen van de oude Boelwerf in Temse. Deze historische site is een voorbeeld van een energiehaven, met een getijdencentrale, drijvende zonnepanelen, opslag via een energieheuvel, een ingenieus systeem voor het energiemanagement van kantoorgebouwen en duurzame mobiliteitsoplossingen.