Rijkswaterstaat kiest Royal HaskoningDHV voor aanpak Pannerdensch Kanaal

Via een aanbestedingsprocedure heeft Rijkswaterstaat voor het project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (SNIP2A) de aanpak van Royal HaskoningDHV als beste beoordeeld.

Trefwoorden: #kribben, #Pannerdensch Kanaal, #Rijkswaterstaat, #RoyalHaskoning DHV

Lees verder

nieuws

( Foto: © Rijkswaterstaat )

ENGINEERINGNET.NL - Door de klimaatverandering krijgt het Nederlands rivierensysteem de komende decennia hogere afvoeren te verwerken. Het verlagen van de kribben in het Pannerdensch Kanaal is een effectieve maatregel om de verwerkingscapaciteit van het kanaal en daarmee de waterveiligheid te vergroten

De teams voor dit project bestaan voor een deel uit deskundigen die ook aan de reeds gerealiseerde kribverlaging langs de Waal (450 kribben) hebben meegewerkt.

In het traject langs het Pannerdensch Kanaal bevinden zich circa 125 kribben. Hoe de kribverlaging er uit gaat zien en om welke kribben het precies zal gaan, wordt het komende jaar onderzocht.

Daarbij spelen zowel technische- als omgevingsaspecten een belangrijke rol. Naast vergroten van de waterveiligheid wordt in het project ook gestreefd naar het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Technisch gezien is dit kanaal een cruciaal punt in de Rijntakken. Het ligt vlakbij de twee splitsingspunten (Pannerdensche Kop en IJsselkop) waar het water van de Rijn over de verschillende riviertakken in Nederland wordt verdeeld.

Omdat het daarmee tevens een belangrijk regelpunt voor het hele Nederlands watermanagement is, luisteren aanpassingen aan het systeem hier zeer nauw. Onverwachte veranderingen in de aanzanding of waterstanden hebben namelijk direct gevolgen voor de veiligheid van bewoners en bedrijven aan de rivier en achter de dijken in een groot deel van het Nederlandse rivierengebied en voor de scheepvaart.

De invloed van de ingreep beperkt zich niet alleen tot het projectgebied. Vanaf het eerste moment zet Royal HaskoningDHV daarom geavanceerd modelinstrumentarium in om de effecten te bepalen op de waterstanden, bodemligging en de afvoerverdeling.

Buitendijks langs het Pannerdensch kanaal staan diverse huizen en bedrijven die mogelijk effect gaan ondervinden van de kribverlaging. Deze stakeholders zullen opgezocht worden. Veel aandacht zal ook uitgaan naar de impact van de verschillende maatregelen op de omgeving; voor bewoners en belanghebbenden en ook voor geohydrologie en natuur.

Met behulp van conditionerende onderzoeken zullen de mogelijke effecten op archeologie, bodemkwaliteit, niet gesprongen explosieven, kabels en leidingen in beeld gebracht worden. Vervolgens werkt het adviesbureau het waterbouwkundig ontwerp van de kribverlaging uit, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met beheer- en onderhoudsaspecten.

Uiteindelijk zal eind 2017 duidelijk worden op welke wijze precies de kribverlaging langs het Pannerdensch Kanaal in opdracht van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd.