InnovationQuarter positief geëvalueerd

Zoals afgesproken bij de start in 2014 heeft dit najaar een evaluatie plaatsgevonden naar het functioneren van InnovationQuarter als regionale ontwikkelings-maatschappij voor Zuid-Holland.

Trefwoorden: #evaluatie, #InnovationQuarter, #ontwikkelingsmaatschappij, #positieve beoordeling

Lees verder

Techniek

( Foto: InnovationQuarter )

ENGINEERINGNET.NL - Met de komst van InnovationQuarter is de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking en innovatiestimulering sterk toegenomen en is de samenwerking in Zuid-Holland aanzienlijk gegroeid. Dit blijkt uit een recente evaluatie van de regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Voor deze evaluatie heeft Decisio een veertigtal interviews gehouden onder aandeelhouders, samenwerkingspartners en bedrijven en verrichtte het deskresearch naar de resultaten van InnovationQuarter.

Ook heeft afgelopen zomer een imago- en klanttevredenheidsonderzoek onder de relaties van InnovationQuarter plaatsgevonden, uitgevoerd door Motivaction.

Zoals één van de geïnterviewden het aangaf: “Dankzij InnovationQuarter is er meer focus en slagkracht gekomen. De verbindende rol heeft grote meerwaarde.” Ook de geïnterviewde bedrijven zijn zeer positief over de ontvangen ondersteuning, de inzet van het netwerk en de wijze waarop deze ontwikkelingsmaatschappij partijen verbindt.

Ook de belangrijkste conclusies uit het Imago- en klanttevredenheidsonderzoek zijn opvallend positief. Het imago is onder de respondenten zeer positief, de bekendheid met de activiteiten is over het algemeen goed, de missie en visie worden breed gedragen en de tevredenheid over de dienstverlening is hoog.

Vanzelfsprekend bieden de uitkomsten van de twee onderzoeken ook aanknopingspunten voor verdere verbetering, onder andere op het gebied van aansturing, communicatie en impactmeting.

Deze aandachtspunten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de Meerjarenstrategie 2019-2022.