Mens- en toekomstgericht denken staan centraal bij Arcadis België

Ingenieursbureau Arcadis is in België erg zichtbaar in grote mobiliteitsprojecten en in het begeleiden van steden en bedrijven met o.a. hun (her)ontwikkelings- en energietransitieprojecten.

Trefwoorden: #Arcadis, #ingenieursbureau, #ORI

Lees verder

ORI

( Foto: THIRD - B-Architecten )

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - "De meeste projecten waaraan we werken hebben een aanzienlijke impact op de maatschappij," onderstreept CEO Kristof Peperstraete. "Als studiebureau zoeken we mee naar oplossingen voor globale uitdagingen zoals de klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking en mobiliteit. Om in de toekomst kwaliteitsvol te kunnen leven, wonen en werken moeten we duurzame omgevingen creëren."

Toekomstgerichte modellen
Veel herinrichtingsprojecten betreffen verouderde industriële sites zoals de Churchillsite in de haven van Antwerpen. Maar ook de vraag naar (her)inrichting van de publieke ruimte groeit almaar. "Dat heeft veel te maken met de toenemende verstedelijking. Het komt er daarbij op aan de mobiliteit en de leefkwaliteit te verbeteren. Zo bieden Antwerpen en Brussel door hun historische ontwikkeling en huidige nationale en internationale belang heel wat mogelijkheden.

We zijn er betrokken bij onder meer de overkapping van de Antwerpse ring en in Brussel bij de herinrichting van de Van Praetknoop in het uiterste noorden van het gewest en bij de zone Sainctelette, langs het kanaal en de Kleine Ring. In beide Brusselse zones houdt dit in de publieke ruimte als efficiënte, toekomstgerichte en aangename overgang tussen woon- en werkomgevingen aan te leggen, met het nodige groen. Binnen het luik mobiliteit denken we al ver in de toekomst. Zo houden onze modellen al rekening met zelfrijdende wagens en met een toename van auto- en fietsdelen."

Energietransitie
Op het vlak van hernieuwbare energie, ondersteunt Arcadis energieproducenten en -ontwikkelaars bij de vergunnings- en bouwtrajecten van windmolenparken. "Wij zorgen ervoor dat de milieu-impact van de projecten goed bestudeerd wordt en dat maatregelen genomen worden om deze impact te beperken, zodat de vaak moeilijke vergunningstrajecten optimaal kunnen verlopen. Daarna ondersteunen we onze klanten in het ontwerpen en optimaliseren van de funderingen door middel van 3D-modellen en innovatieve wapeningen."

De renovatie en de uitbreiding van het achttiende-eeuwse stadhuis van Roeselare moet het tot één van de duurzaamste gebouwen van Vlaanderen maken. Arcadis werkt hier nauw samen met B-Architecten

Arcadis België werkt ook voor de operatoren van de transport- en distributienetten voor elektriciteit. "Met Elia, de operator van het Belgische hoogspanningsnet, hebben we een nauwe samenwerking. We stonden dit energiebedrijf al bij voor de aanleg van Nemo, de onderzeese verbinding tussen de Belgische en de Britse elektriciteitsnetten en zijn nu ook betrokken bij de realisatie van Alegro, de verbinding met Duitsland.”

Warmtenetten
De stad Antwerpen werkt aan de realisatie van een warmtenet. "Wij staan er in voor de trajectbegeleiding. We nemen er een coördinerende rol op in het overkoepelende warmtenetprogramma en geven technisch advies over de vertaling van de langetermijnvisie in concreet beleid. In de haven is er heel wat industriële restwarmte beschikbaar. Die gaat nu grotendeels verloren. Maar om de investering in de aanleg van een warmtenet te verantwoorden heb je engagementen op lange termijn nodig, van zowel warmteproducenten als afnemers."

Ecologische voetafdruk
Het is Peperstraete opgevallen dat opdrachtgevers van bouwprojecten ook alsmaar meer vragen naar klimaatbestendigheid en het verhogen van de biodiversiteit. "Een doordachte omgevingsaanleg en groene gevels kunnen daarin meespelen. Gebouwen zijn goed voor 30% van het totale energieverbruik in België.

Zonder een grondige aanpak van verouderde kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkel- en datacentra is het onmogelijk onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Arcadis combineert hier expertise met het gebruik van duurzame materialen. Een mooi voorbeeld is de transformatie van het oude KBC-datacentrum in Mechelen naar een licht en energiezuinig kantoorgebouw met passieve koeling."

Circulaire gebouwen
"Het traceerbaar en duurzaam beheer en hergebruik van uitgegraven bodemmateriaal kwam al meer dan vijftien jaar geleden op gang. Nu gebeurt dit ook met bouwmaterialen afkomstig van sloop. ORI heeft in dit kader, samen met de aannemerskoepel Vlaamse Confederatie Bouw, de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken en de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten, Tracimat opgericht. Die organisatie ziet toe op het beheer van sloopmateriaal.

Het mogelijke hergebruik van bouwmaterialen is ook een sterk aandachtspunt van Arcadis binnen het ontwerp voor de renovatie en de uitbreiding van het achttiende-eeuwse stadhuis van Roeselare. Dit moet één van de duurzaamste gebouwen van Vlaanderen worden."

Internationale samenwerking
"Dankzij ons globale netwerk kunnen we onze kennis, best practices en ervaring van projecten wereldwijd naadloos toepassen op lokale behoeften en situaties," legt Peperstraete uit. "Dat is bijvoorbeeld het geval bij de verlenging van de metrotunnel Brussel-Noord, waar we Beliris ondersteunen met de kostenbeheersing, het risicomanagement en de planning. We kunnen daarbij een beroep doen op de tunnelexpertise van onze Franse collega’s, die meewerken aan Le Grand Paris Express, een netwerk van 200 km tunnels en 71 metrostations.”

Innovatie en digitalisering
“De bouwsector ging pas vrij laat meesurfen op de digitaliseringsgolf”, stelt Peperstraete. "Arcadis wil in de sector een pionier zijn in automatisering en digitalisering en ook digitale oplossingen aanbieden aan onze klanten. Dat kunnen bijvoorbeeld digitale platformen zijn of apps met betrekking tot asset management, cost management of mobiliteit."

 "We stimuleren onze mensen in hun creativiteit en gunnen ze tijd om innovatieve ideeën aan te brengen en te ontwikkelen. Arcadis zet erg in op opleiding en ontwikkeling en op een cultuur van samenwerking en open feedback. We willen een bedrijf zijn waar mensen zich goed voelen, waar mensen gelukkig zijn, waar mensen graag voor werken. Onze mensen zijn onze kracht."

Innovatie en ontwikkeling zijn niet alleen interne kernthema’s. "Wereldwijd steunt Arcadis jaarlijks tien tot twintig innoverende startups met ideeën voor de stad van morgen. Deze steun is zowel financieel als door middel van begeleiding door een Arcadis mentor. Ook Belgische startups kunnen zich hiervoor aanmelden."
Door Koen Mortelmans