Emissiearme stallen werken minder goed dan verwacht

Emissiearme vloeren in de melkveehouderij zorgen voor lagere ammoniakemissies, maar minder dan verwacht, aldus onderzoek van de Nederlandse Wageningen University & Research (WUR).

Trefwoorden: #ammoniak, #emissie, #research, #stal, #uitstoot, #Wageningen

Lees verder

research

( Foto: suslovdenis - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - WUR-onderzoekers deden vervolgonderzoek naar emissiearme stalsystemen, nadat het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2019 in een rapport tot de conclusie kwam dat de stalsystemen vermoedelijk niet zorgden voor de verwachte ammoniakreductie. Dit rapport bevestigt die conclusie.

Vorig jaar kwam WUR al in een kwalitatief onderzoek met redenen waarom emissiearme stalsystemen in de praktijk minder goed werken. In dit rapport onderbouwt WUR de CBS-conclusie met cijfers van verschillende categorieën emissiearme stalsystemen, gebaseerd op mestanalyses van 2017 t/m 2020.

Net als in het CBS-onderzoek wordt het stikstofverlies uit de mest tussen stallen vergeleken, bij excretie en bij afvoer van het bedrijf, waardoor verschillen in ammoniakemissie zichtbaar worden.

Anders dan in de CBS-studie worden hier op een gedetailleerder niveau de Rav-staltypen vergeleken, in plaats van een groepsvergelijking tussen emissiearme en conventionele stallen. Ook wordt in deze nieuwe studie de data statistisch geanalyseerd.

Het nieuwe onderzoek heeft betrekking op emissiearme staltypen die tot 2021 zijn opgenomen in de Nederlandse Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

De onderzoekers merken op dat ze in het onderzoek keken naar de meest gebruikte melkveestallen met emissiearme vloeren, maar niet hebben kunnen kijken naar nieuwere stalinnovaties zoals het koe-toilet en de Lely Sphere. Die vallen buiten de onderzoeksperiode.

Onderzoeker Karin Groenestein: ‘Eén van de zwakste punten is dat er na het goedkeuringstraject niemand meer naar een stalsysteem kijkt, terwijl de veehouders geen prikkels en voordelen krijgen om het systeem goed te onderhouden.

We gaan er met elkaar vanuit dat deze stallen goed blijven werken. Het CBS en ook dit onderzoek toont aan: dat is niet zo. Ons advies is dus ook om dat stelsel snel te verbeteren.’

De onderzoekers adviseren nu om niet alle kaarten op nieuwe emissiearme staltypen te zetten, maar om ook na te gaan of de stikstofemissies met goede managementmaatregelen omlaag kunnen.

‘Vergelijkingen tussen melkveebedrijven met de laagste en de hoogste stikstofverliezen zouden nader bekeken kunnen worden om te achterhalen welke bedrijfsfactoren en motivatieprikkels impact hebben.'

'Hieruit kunnen best practices voor het terugdringen van emissie worden ontwikkeld. Daarbij ligt het ook voor de hand om te verkennen of de gebruikte onderzoeksmethode met mestanalyses, eventueel in combinatie met sensor-metingen van emissies, op individueel bedrijfsniveau emissiearm management kan ondersteunen of kan bijdragen aan borging van de stikstofreductie.’