Gebrekkig bouwdossier? Is uw architect aansprakelijk?

U vraagt aan een architect om een volledig bouwdossier samen te stellen voor verbouwingswerken aan uw bedrijf. Na het indienen van dit dossier geeft de gemeente geen bouwvergunning.

Trefwoorden: #architect, #bouwdossier, #bouwvergunning, #juridische raad, #Solange Tastenoye, #verbouwing

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - U vindt dat uw architect hier aansprakelijk voor is omdat u vindt dat het bouwdossier dat de architect opstelde niet nauwkeurig was en fouten bevatte. Heeft u een been om op te staan?

De artikels 1382 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek stellen dat elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht de schuldige persoon om de opgelopen schade te vergoeden. Bovendien is elk persoon aansprakelijk voor de schade welke hij door zijn daad heeft veroorzaakt, maar ook voor de schade welke ontstond door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid. Kortom betekent dit dus dat diegene die door zijn fout of nalatigheid aan iemand anders schade toebrengt, deze schade zal moeten vergoeden.

Een 'fout' kan gedefinieerd worden als een daad die een normaal voorzichtig en maatschappelijk bewuste burger in dezelfde omstandigheden geplaatst, niet zou gesteld hebben. Een fout maken kan een inbreuk uitmaken op een of andere wetgeving, maar het kan ook een inbreuk zijn op de 'algemene zorgvuldigheidsnorm'. In dit laatste geval wordt er nagegaan hoe iemand anders (een normaal voorzichtig en redelijk mens) in dezelfde feitelijke omstandigheden zou handelen (het zogenaamde principe van een 'goede huisvader').

Opdat er sprake kan zijn van deze 'foutaansprakelijkheid' moet er 'schade' zijn. Bovendien moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen deze schade en de fout. Met 'oorzakelijk verband' bedoelt men dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder de fout.

Wat in de praktijk?
Architect Jan krijgt de opdracht van de firma Janssens om een bouwdossier samen te stellen en een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor de renovatie van haar bedrijfsgebouwen. De werken worden gestart, maar na enige tijd verplicht de gemeente de firma Janssens de werken stil te leggen. Het blijkt dat de verrichte werken niet overeenstemmen met de vergunning en met het bouwaanvraagdossier ingediend door architect Jan. De firma Janssens beslist om een het bedrijfsgebouw dat moest gerenoveerd worden, volledig af te breken en een nieuw te bouwen met een volledig nieuw bouwaanvraagdossier.

Maar de firma Janssens eist eerst een schadevergoeding, zowel van de gemeente als van architect Jan. Hij baseert zich hiervoor op artikel 1382 BW. Uit onderzoek van dit dossier blijkt dat er complete verwarring was betreffende een onzorgvuldig samengesteld bouwdossier van architect Jan. Zo kwam de beschrijvende nota en het bouwplan niet overeen, bevatte het dossier verouderde kadastrale gegevens, er werden verkeerde maataanduidingen gebruikt, het bouwplan was niet precies enz…

In deze gegeven omstandigheden beslist de rechter dat architect Jan een slecht bouwdossier heeft overgemaakt aan de gemeente. Jan is, volgens de rechter, contractueel aansprakelijk ten opzichte van zijn bouwheer. De rechter spreekt van een 'contractuele aansprakelijkheid' omdat er tussen de architect en de firma Janssens een contract tot stand is gekomen (een architectenovereenkomst) waardoor Jan gehouden is aan contractuele verplichtgingen.

Maar…anderzijds oordeelt de rechter dat ook de gemeente niet vrijuit gaat! Zij is volgens de rechter buitencontractueel aansprakelijk (op basis dus van artikel 1382 BW) ten opzichte van de bouwheer (de firma Janssens). De gemeente zag in dat ze te maken kreeg met een bouwdossier dat onzorgvuldig en verwarrend was; zij had daarom op zijn minst moeten informeren wat de juiste bedoelingen van het bouwdossier waren: wat de precieze bedoeling was van de bouwwerken was, instandhoudingswerken, renovaties, nieuwe werken?? Door het stopzetten van de werken kon de gemeente volgens de rechter haar fout niet rechtzetten!

De rechter meent dat de gemeente zich niet gedragen heeft zoals een vooruitziende, voorzichtige gemeente dit wel zou moeten doen en dit door haar onderzoeksverplichting met de voeten te treden. Zij heeft een inbreuk gepleegd op de 'algemene zorgvuldigheidsnorm'.

Om deze redenen concludeert de rechter dat zowel architect Jan als de gemeente een fout hebben gemaakt en aansprakelijk zijn voor de schade die de firma Janssens lijdt. De rechter verdeelt de aansprakelijkheid tussen de gemeente en Jan en zij staan elk in voor de helft van de schade van de firma Janssens.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.