Levering uitstellen tot voorschot betaald is, mag dat?

Het is schering en inslag: u verkoopt een product of u biedt een dienst aan en de tegenpartij verdoemt het om haar verplichtingen na te komen.

Trefwoorden: #contract, #juridisch advies, #levering, #Solange Tastenoye, #wetgeving

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Heden ten dage is het vaak een hele opgave om aan uw geld te komen en daarom vraagt u steeds een voorschot. Op die manier bent u dus toch nog niet alles kwijt.

Maar u stelt vast dat uw klant of leverancier het nalaat om dit voorschot te betalen. U vraagt zich af of u nu ook uw levering kan uitstellen zolang uw klant niet heeft betaald? Of gaat u in dergelijke omstandigheden zelf in de fout?

Een contract moet correct worden afgesloten! Het uitgangspunt is dat er een volledige “contractuele vrijheid” bestaat. Men mag om het even wat overeenkomen, met wie men wil, waarover men wil en wanneer men wil. Voor zover er maar geen afbreuk wordt gedaan aan bepaalde wetten of reglementeringen.

Maar…eens het contract wordt ondertekend, zijn de partijen er door gebonden en moeten ze het “te goeder trouw” uitvoeren. Wordt in het contract voorzien dat de koper een voorschot moet betalen, wel dan zal hij dat ook moeten doen.

Het betalen van het voorschot blijft uit!
Bij de verkoop van een goed of bij het leveren van een dienst zijn beide partijen onderworpen aan bepaalde verplichtingen. Zo zal de verkoper het goed moeten leveren en zal de koper een prijs moeten betalen voor het gekochte product of de geleverde dienst.

Bij verkoop (of bij aanneming) zal er in vele gevallen een voorschot gevraagd worden. De wet legt geen verplichting op tot het betalen van een voorschot. Een koper kan niet verplicht worden om een voorschot te betalen, doch in de praktijk zal een verkoper vaak overgaan tot het vragen van een voorschot.

Wordt er geen voorschot door de koper betaald, dan zal de verkoper vaak de bestelling niet aannemen. Het komt er op aan om met de verkoper tot een compromis te komen. Indien nu de partijen overeenkomen dat er een voorschot moet betaald worden en de koper dit voorschot niet betaalt, dan kan de verkoper zich afvragen of hij zijn eigen verplichtingen (dit kan dus zijn het leveren van het goed of het uitvoeren van de dienst) niet kan opschorten tot zolang de tegenpartij het voorschot niet heeft betaald.

Als verkoper wenst men natuurlijk ook niet direct over te gaan tot het annuleren van het contract! Maar anderzijds wenst de verkoper niet in de fout te gaan door zelf zijn verplichtingen niet na te komen!

Rechtspraak uit de praktijk
Onlangs heeft een rechter zich uitgesproken over de vraag of een verkoper in de fout gaat indien hij zijn verplichtingen uitstelt tot wanneer de koper de zijne is nagekomen.

De rechter oordeelde dat het zeker niet foutief was dat de verkoper zijn verplichtingen in dergelijke omstandigheden uitstelt. De koper trok zich hier blijkbaar niets aan van de verplichtingen waartoe hij zich had verbonden. Daarom oordeelde de rechter dat het zeker niet abnormaal was dat de verkoper zijn verplichtingen ook niet naleefde!

Maak uw intenties over aan uw klant !
Concreet houdt dit in dat indien u merkt dat bijvoorbeeld uw voorschot niet betaald wordt, u ook de levering van de verkochte goederen kan uitstellen. Laten we wel opmerken dat u er in dergelijke omstandigheden goed aan doet om uw klant hiervan op de hoogte te brengen.

Op die manier weet hij waarom u uw goed niet levert.
U doet dit uiteraard best met een aangetekende brief zodat er later geen discussie kan ontstaan betreffende het al dan niet ontvangen van een brief. Geef genoeg informatie in de brief. Zo bijvoorbeeld: wat de koper precies moet doen opdat u bereid bent om uw eigen verplichtingen na te komen; binnen welke termijn hij dit in orde zal moeten brengen; wanneer u tot levering zal overgaan enz…

Opmerking!
Het uitstellen van de werkzaamheden is in de praktijk een veel toegepast drukkingsmiddel om de partijen er toch nog toe aan te zetten haar verplichtingen ten uitvoer te brengen.

Iedere partij mag van rechtswege haar eigen prestaties uitstellen zolang ook de tegenpartij niet overgaat tot het uitvoeren van haar eigen verplichtingen. Deze partij die haar prestaties uitstelt, moet te goeder trouw zijn, anders maakt zij zich evenzeer schuldig aan een wanprestatie. Bovendien is het noodzakelijk dit aan te halen in de schriftelijke overeenkomst.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.