Ondertekening Green Deal aardgasvrije woonwijken

In Nederland gaan 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders aan de slag om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Trefwoorden: #aardgas, #aardgasvrije woonwijken, #Green Deal, #Minister Kamp, #opwarming van de aarde

Lees verder

nieuws

( Foto: VNG )

ENGINEERINGNET.NL - In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken.

Met deze Green Deal wordt een eerste stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar, de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energie neutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw.

De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu met aardgas wordt verwarmd.

Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan deze innovaties.

De partijen die de Green Deal ondertekenen worden ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal. Minister Kamp van Economische Zaken, minister Plasterk en staatsecretaris Dijksma hebben het akkoord medeondertekend.

Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.”

De minister vervolgt: “Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Deze Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.