Incident met radioactief pakket op vliegtuig ingedeeld op INES-niveau 2

Op 25 juli 2017 werd een collo met een gebruikte radioactieve bron ontdekt op de luchthaven van Zaventem. Dit collo was afkomstig uit Egypte en werd via de luchthaven van Zürich verzonden.

Trefwoorden: #FANC, #INES, #kernafval, #luchtvaart, #NTP Radioisotopes, #nucleair, #radioactief, #radioactief afval

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens de ontvangst en de controle van dit collo bij NTP Radioisotopes (gespecialiseerd in de productie van radioactieve industriële bronnen), detecteerde de dosimeter van een medewerker een abnormaal hoog stralingsniveau in de nabijheid van het collo.

Het stralingsniveau overschreed de limieten die vastgelegd zijn in de regelgeving voor het vervoer van radioactief materiaal. Het bedrijf schermde het collo af, bracht het naar een veilige plaats en lichtte het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in.

In overleg met het FANC en onder toezicht van de dienst voor fysische controle van NTP, werd het collo op een veilige manier geopend in een afgeschermde cel. Daaruit bleek dat de gebruikte radioactieve bron zich niet in de primaire container bevond, die bedoeld is om de radioactieve bron af te schermen en de straling buiten het collo te beperken.

Het FANC vroeg om het collo, tot nader order, veilig in de afgeschermde cel te houden. Zo kon het Agentschap de volgende stappen voorbereiden, die noodzakelijk waren voor het verdere beheer van dit incident.

De dag nadien kwamen inspecteurs van het FANC ter plaatse om de feiten vast te stellen en het stralingsniveau (dosisdebiet) rondom het collo te meten. Metingen toonden aan dat het stralingsniveau in de nabijheid van het collo boven de limiet van 2 milliesievert (mSv) per uur lag.

Het onderzoek wees er ook op dat de verzender het collo niet correct gelabeld en gemarkeerd had en ook niet had verzegeld. De afzender had het collo bovendien klaargemaakt voor transport en verscheept zonder het stralingsniveau te controleren.

Het FANC onderzocht of er tijdens het transport personen in de buurt van het collo zijn geweest en welke dosisdebieten zij daar eventueel bij opliepen. Omdat men niet met zekerheid kan zeggen waar het collo zich exact bevond in de laadruimte van het vliegtuig, baseerde het FANC zijn analyse op de meest conservatieve berekeningen, rekening houdend met alle mogelijke posities van het collo.

De maximale dosis waaraan een passagier die vlak boven het collo zat op de vlucht Caïro-Zürich blootgesteld zou kunnen zijn, bedraagt 6,6 mSv. Voor een passagier op de vlucht Zürich-Brussel bedraagt dit 3,1 mSv. De dosislimiet voor een persoon van het publiek bedraagt 1 mSv per jaar, wetende dat een persoon die in België woont jaarlijks gemiddeld een dosis van 2,8 mSv oploopt als gevolg van natuurlijke straling.

Ter vergelijking, de gemiddelde dosis bij een CT-scan van de buikregio bedraagt 8 mSv. Een dergelijke eenmalige blootstelling zoals bij dit incident houdt geen significante verhoging in van het risico voor de gezondheid van de blootgestelde personen. Er is overigens geen enkel risico op radioactieve besmetting van deze personen. Zij zijn dus zelf niet radioactief.

Het FANC bracht de afzender van het collo en de betrokken nucleaire autoriteiten op de hoogte van het incident en van de niet-naleving van de regelgeving voor het vervoer van radioactief materiaal. Samen volgen ze dit incident op en treffen ze de nodige maatregelen opdat dit zich in de toekomst niet meer voordoet.

Na analyse werd dit incident voorlopig ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal.


(bron: FANC)

INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).