Verbouwingswerken: opgepast met eigen voorbereidingswerk

U plant uw bedrijfsgebouwen te verbouwen en u vraagt aan een paar van uw werknemers om al wat voorbereidende werken uit te voeren. Kwestie dat het een beetje vooruit gaat.

Trefwoorden: #juridisch advies, #Solange Tastenoye, #verbouwing

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Maar later blijkt dat deze voorbereidingswerken niet naar behoren waren en… er is schade! Wie draait er op voor deze kosten? U of uw aannemer?

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer
Elke aannemer moet rekening houden met de tienjarige aansprakelijkheid die onze wetgeving voorziet. De termijn van tien jaar neemt een aanvang op het ogenblik dat de werken definitief door de besteller zijn aanvaard.

De opdrachtgever van de werken, u dus, zal moeten aantonen dat de oorzaak van de schade een gebrek is in de bouw of een gebrek in de gebruikte materialen. De aannemer of de architect kunnen aan een veroordeling ontsnappen door te bewijzen dat het bijvoorbeeld onmogelijk was om op enige wijze van het gebrek kennis te hebben.

In principe moet de aannemer het werk slechts uitvoeren in de vorm waarin het door de opdrachtgever werd besteld. Dit belet echter niet dat de aannemer zich moet houden aan één van de basisregels van het Verbintenissenrecht, namelijk de uitvoering van de overeenkomst te goeder trouw.

Voorlichtingsplicht voor de aannemer
De aannemer moet zich aan een aantal wettelijke verplichtingen houden. Zo zal hij het aangenomen werk moeten uitvoeren, het tijdig moeten opleveren, rekening houden met de afgesproken prijs, enz… Naast deze verplichtingen heeft de aannemer ook ‘kleinere’ verplichtingen, die in de praktijk echter niet minder belangrijk zijn. Zo bijvoorbeeld de voorzorgplicht, de voorlichtingsplicht en de herstelplicht van de aannemer.

Deze verplichtingen houden in dat de aannemer een bepaald werk moet leveren aan de bouwheer en dat dit werk moet beantwoorden aan de eisen die de bouwheer heeft vooropgesteld. Het bouwwerk zal moeten geleverd worden volgens ‘de regels van goed vakmanschap’ en zonder enig gebrek.

Houdt de aannemer zich niet aan deze verplichtingen dan kan de bouwheer bij de oplevering aantonen dat de aannemer wel een bepaald resultaat beloofde maar dat niet heeft kunnen waarmaken. De aannemer zal moeten bewijzen dat hij zich wel aan deze voorzorgplicht en voorlichtingsplicht heeft gehouden.

Deze voorlichtingsplicht van de aannemer houdt concreet in dat hij, vooraleer het contract met de bouwheer wordt afgesloten, alle nodige en nuttige informatie die van belang kan zijn, moet meedelen aan zijn klant. Er moet kunnen gecontracteerd worden met kennis van zaken.

Heeft de aannemer mankementen, vergissingen of andere onvolkomenheden vastgesteld, dan moet hij zijn klant hiervan op de hoogte brengen voor hij overgaat tot het afsluiten van een contract. Er wordt vanuit gegaan dat een vakkundige persoon deze mankementen kan vaststellen.

Dit betekent dus dat de aannemer, die merkt dat u reeds door een paar werknemers voorbereidingswerk hebt laten uitvoeren en waarvan hij vaststelt dat deze werken niet in orde zijn, u dat moet melden.

Draait u op voor dit slecht voorbereidingswerk?
Over kwesties van slecht voorbereidingswerk geleverd door de bouwheer, moesten rechters zich in de praktijk al vaak uitspreken. We stellen vast dat ze meestal van oordeel zijn dat de aannemer in dergelijke omstandigheden er goed aan doet om te weigeren de werken uit te voeren omdat in dit geval de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer in het gedrang zou kunnen komen.

Van de kant van de aannemer is het best dat hij zijn klant op de hoogte brengt van de slechte voorbereidingswerken. Doet hij het niet, dan kan de rechter hem dit tijdens een rechtszaak kwalijk nemen! Bovendien is het voor de aannemer ook beter om dit schriftelijk te doen zodat hij kan aantonen dat hij voorzichtig is geweest en zijn klant duidelijk liet weten dat diens voorbereidingswerken niet goed waren uitgevoerd.

Recentelijk sprak de rechter zich uit over een identieke zaak. Ook hier werd de aannemer voor het overgrote deel aansprakelijk geacht omdat hij zijn klant niet had meegedeeld dat zijn voorbereidingswerken niet goed waren uitgevoerd. De rechter legde de kosten voor vier vijfden ten laste van de aannemer!

Ons advies!
Wees voorzichtig als u zelf voorbereidend werk uitvoert. Vraag desnoods aan de aannemer of het in orde is en zet al wat u met hem overeenkomt op papier zodat er later geen misverstanden over kunnen bestaan!


door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste