Subsidies moeten pocketvergisting populairder maken

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de land- en tuinbouwsector. Vlaamse subsidies moeten een bredere invoering er van vergemakkelijken

Trefwoorden: #biogas, #Biogas-E, #biogasproductie, #DLV, #Inagro, #landbouw, #pocketvergisting, #tuinbouw, #Universiteit Gent

Lees verder

Nieuws

( Foto: Inagro )

ENGINEERINGNET.BE - Kleinschalige biogasproductie biedt heel wat kansen. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag.

In een groot reactorvat wordt organisch materiaal zonder zuurstof omgezet in biogas. De motor verbrandt het biogas en drijft zo een generator in een warmte-krachtkoppelingscentrale aan, die op haar beurt hernieuwbare energie produceert. De vergiste biomassa kan de landbouwer op het land gebruiken als meststof.

Maar de technologie is nog vrij nieuw en een goede werking vraagt voldoende kennis en opvolging. Via financiële inbreng in diverse projecten ondersteunt de (Vlaamse) overheid de ontwikkeling van pocketvergisting in de land- en tuinbouwsector.

Zo onderzoeken Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV momenteel de mogelijkheden om pocketvergisting uit te breiden naar diverse deelsectoren van land- en tuinbouw. Daarom lanceren ze een brochure om alle deelsectoren optimaal te informeren.

Het onderzoek toonde ook aan dat melkveehouders tot 70% van de methaanemissies uit mestopslag kunnen verminderen en de mest- en energiegerelateerde broeikasgasemissies met de helft kunnen terugdringen, althans onder optimale omstandigheden.


De brochure is vanaf nu beschikbaar voor land- en tuinbouwers. Klik hier