Telewerk in coronatijden

In 2017 werd ons Arbeidsrecht aangepast en was er voor het eerst sprake van telewerk. Wat niemand toen voor mogelijk hield, is nu gebeurd. Een pandemie maakte het thuis telewerken tot norm.

Trefwoorden: #corona, #juridisch advies, #Solange Tastenoye, #telewerk

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - De “Wet werkbaar en wendbaar werk” van 5 maart 2017 creëerde een wettelijk kader voor het telewerk dat op een occasionele wijze uitgevoerd wordt.

Occasioneel telewerk is een organisatievorm en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd. De occasionele telewerker is elke werknemer die occasioneel telewerk verricht.

Occasioneel telewerken kan in de woning van de occasionele telewerker of in elke andere door hem/haar gekozen plaats. De occasionele telewerker geniet dezelfde rechten inzake arbeidsvoorwaarden als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever werken. Wel moet de occasionele telewerker het werk organiseren binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur.

De wet wil ook dat de werknemer aanspraak kan maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren; dit voor zover hij een functie en/of activiteit uitvoert die verenigbaar is met occasioneel telewerk.

Hoe gaat dit in zijn werk ?
De werknemer vraagt het occasioneel telewerk voorafgaandelijk en binnen een redelijke termijn aan bij zijn werkgever, met opgave van de reden. Het akkoord van de werkgever is noodzakelijk. Occasioneel telewerk is geen absoluut recht voor de werknemer. De wet schrijft niet voor hoe deze aanvraag moet gebeuren. Het spreekt voor zich dat indien het om een reden van overmacht gaat, het niet mogelijk is dit per aangetekende brief te melden.

De werkgever die niet kan ingaan op deze aanvraag, brengt zijn redenen zo snel mogelijk schriftelijk ter kennis van de werknemer. Werkgever en werknemer maken in onderling overleg afspraken over de nadere regels van het occasioneel telewerk. Dit kan ook gaan over het ter beschikking stellen van de nodige apparatuur en technische ondersteuning voor het occasioneel telewerk; de bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk, enz…

Telewerk in coronatijden?
Telewerk kon voorheen op vrijwillige basis. De regering maakte dit telewerk nu tot norm, voor zover het gaat om sectoren waar dat mogelijk is. Zo probeert men de kans op besmetting te verkleinen. Vóór corona kon de werkgever zijn werknemer niet verplichten om aan telewerk te doen. Dat is nu anders. De opgelegde regeringsmaatregelen verplichten thuis telewerken, maar alleen voor functies waar telewerk kan toegepast worden.

Moet uw werkgever betalen?
Indien u thuis telewerkt, gebruikt u wellicht een eigen kantoor, pc, laptop, telefoon, internetaansluiting, kantoormateriaal, enz… Moet u deze kosten zelf dragen of dient uw werkgever uw onkosten terug te betalen?

Indien u thuis telewerkt en uw eigen materiaal gebruikt, moet uw werkgever de kosten voor de werking van de gebruikte apparatuur, alsook het onderhoud ervan, vergoeden.

Gebruikt u niet uw eigen apparatuur, dan moet de werkgever al het nodige bij u thuis installeren en hiervoor de kosten dragen, inclusief alle telefoon- en internetverbindingen voor dit telewerk.


door Solange Tastenoye, Zelfstandig Juriste