• 11/02/2014

Positieve balans voor overlegplatform HLG Chemie en Life Sciences

Eerste minister Elio Di Rupo en essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, hebben de resultaten van de "High Level Group Chemie en Life Sciences" voorgesteld.

Trefwoorden: #essenscia, #federale regerging, #overlegplatform HLG Chemie en Life Sciences, #relancestrategie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia, Elio Di Rupo )

ENGINEERINGNET.BE - Dit overlegplatform HLG Chemie en Life Sciences werd opgericht in oktober 2012 in het kader van de federale relancestrategie.

De werkzaamheden van het platform, die onlangs beëindigd werden, hebben het mogelijk gemaakt om vooruitgang te boeken met een reeks concrete maatregelen teneinde het investeringsklimaat en het concurrentievermogen van de sector chemie en life sciences in België verder te verbeteren.

essenscia en de vertegenwoordigers van de federale regering hebben gewerkt rond vijf domeinen die van belang zijn voor de sector en de Belgische economie: Energie, Werk, Logistiek, Innovatie en Gezondheid & Milieu. Elk domein werd behandeld in een werkgroep waar acties en concrete initiatieven werden gedefinieerd.

De vooruitgang op de grote dossiers zoals energie, werk en innovatie werden positief geëvalueerd.

Op het gebied van energie, heeft de regering werk gemaakt van een belangrijke en structurele hervorming van de meerkosten voor de financiering van offshore windenergie door een degressiviteit en een plafond voor industriële verbruikers in te voeren. Deze maatregel biedt een lange termijn kader voor de doorrekening van de kosten van offshore windenergie.

Op het vlak van arbeidsmarkt is de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor volcontinuarbeid gestegen van 15,6% tot 17,8%, wat een deel van de loonkostenhandicap met de buurlanden wegwerkt. Een vereenvoudiging van de Limosa-procedure - de verplichte aangifte voor buitenlandse werknemers in België - voor intra-groep medewerkers en externe onderzoekers maakt deel uit van een principeakkoord dat binnenkort wordt omgezet in wetgeving. De sector zal dus gemakkelijker toegang krijgen tot hooggeschoolde arbeidskrachten waaraan ze nood heeft.

De regering heeft eveneens haar engagement voor innovatie herbevestigd door de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers met een masterdiploma te verhogen van 75 naar 80%. Deze 80%-vrijstelling betekent een vermindering van de loonkost voor bedrijven van 20.000 euro per jaar per onderzoeker.

De regering heeft daarnaast ook het licht op groen gezet voor de oprichting van een Belgische afdeling van het Europees octrooigerecht.

Met betrekking tot logistiek zijn er tot het einde van 2014 subsidies voor verspreid vervoer toegekend om de continuïteit van de spoorwegdiensten te verzekeren voor industriële bedrijven.

Op het gebied van gezondheid en milieu, heeft de samenwerking in de High Level Group geleid tot een evenwichtig reglementair kader waar zowel de zorg voor mens en milieu alsook voor de competitiviteit van de bedrijven in acht wordt genomen.


(Guy Leysen)

ACHTERGROND
De chemische industrie en life sciences is één van de industriële sleutelsectoren in ons land. Met ruim 90.000 werknemers, een kwart van de industriële investeringen in België, de helft van alle industriële uitgaven in onderzoek en ontwikkeling en een derde van de Belgische export, is de sector van fundamenteel belang voor onze economie.