FANC stelt voorwaarden aan langer openhouden Doel 1 en 2

Het FANC reageert hiermee op de federale regeringsonderhandelingen waar het langer openhouden van Doel 1 en 2 op tafel ligt als oplossing voor een eventueel stroomtekort.

Trefwoorden: #Doel 1, #Doel 2, #Electrabel, #energie tekort, #federale onderhandeling, #kerncentrale, #stresstest, #stroomvoorziening, #veiligheid

Lees verder

nieuws

( Foto: Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - De basisvoorwaarde voor het langer openhouden van beide reactoren, is dat de wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie aangepast wordt.

Bovendien zullen de veiligheidsoverheden (FANC en Bel V) een eventuele uitbating op lange termijn van de reactoren Doel 1 en Doel 2 slechts kunnen goedkeuren indien de exploitant aan een viertal dwingende voorwaarden voldoet.

1. Actieplan 'Long Term Operation' (LTO) voor Doel 1 en voor Doel 2
Zoals beschreven in de strategische nota (zie link onderaan) van het FANC van 2009 impliceert de uitbating op lange termijn van de betrokken reactoren een upgrade van de veiligheid tot een niveau gelijkwaardig aan dat van de veiligste reactoren van België.

Indien de federale onderhandelaars beslissen tot een wetswijziging, zullen de veiligheidsoverheden hun veiligheidseisen voor de uitbating op lange termijn van een kernreactor in België in herinnering brengen en zullen de acties voorzien in het LTO-actieplan (voor meer info, zie link onderaan) van 2012 voor Doel 1 en Doel 2 moeten worden uitgevoerd.

De veiligheidsoverheden zullen zich overigens verzetten tegen het concept van herhaalde goedkeuringen van een verlengde uitbating van korte duur (1 tot 3 jaar), aangezien dit zou kunnen leiden tot een vermindering van de veiligheid en tot het uitblijven van de noodzakelijke veiligheidsinvesteringen.

2. Tienjaarlijkse veiligheidsherziening
Opdat het veiligheidsniveau van de Belgische kernreactoren steeds zou stijgen, worden deze elke 10 jaar onderworpen aan een Tienjaarlijkse Veiligheidsherziening. De laatste Tienjaarlijkse Veiligheidsherziening van Doel 1 en Doel 2, die dateert van 2005, resulteerde in een Actieplan dat werd goedgekeurd door het FANC en Bel V.

De vierde Tienjaarlijkse Veiligheidsherziening van de twee reactoren, gepland in 2015, zal moeten worden geheroriënteerd in functie van een LTO. Deze aanpassing van de planning en de draagwijdte van de Tienjaarlijkse Veiligheidsherziening zal moeten worden goedgekeurd door de veiligheidsoverheden.

3. Heraanpassing van het actieplan gelinkt aan de stresstests
Naar aanleiding van het ongeval in Fukushima werden alle Belgische kerncentrales onderworpen aan stresstests (meer uitleg in link onderaan). Deze stresstests brachten enkele mogelijkheden tot verbetering van de veiligheid van de Belgische reactoren aan het licht.

Electrabel stelde in 2011 een 'Stresstest-actieplan' op, dat goedgekeurd werd door het FANC en Bel V. In het licht van de geplande definitieve stopzetting van de reactoren Doel 1 en Doel 2 in 2015 werd toelating gegeven om enkele van de acties uit het actieplan niet tot uitvoering te brengen.

Indien overgegaan wordt tot LTO, zal alsnog gevolg moeten gegeven worden aan deze mogelijkheden tot verbetering. Het bestaande Stresstest-actieplan zal dan ook aangepast moeten worden met integratie van de geëiste aanpassingen.

4. Personeel
Electrabel zal moeten garanderen en bewijzen dat het over voldoende gekwalificeerd personeel beschikt voor de toekomstige uitbating en voor de uitvoering van de actieplannen.


(bron: FANC)