Garanties: hoe zit dat nu precies ?

Problemen rond garanties zijn steeds actueel. Niet alleen ten opzichte van een koper/consument, maar ook bij verkoop tussen bedrijven onderling rijzen er vaak heel wat vragen over garanties.

Trefwoorden: #garantie, #garantiebepalingen, #juridisch advies, #Solange Tastenoye, #verkoopvoorwaarden

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Wanneer we het hebben over garanties, dan moet er inderdaad eerst een onderscheid gemaakt worden al naargelang de verkoop is doorgegaan tussen een bedrijf en een particulier/consument of tussen bedrijven onderling.

Binnen onze wetgeving bestaat de zogenaamde 'Wet ter bescherming van de Consument bij de verkoop van Consumptiegoederen'. Met 'consument' wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn handelsactiviteit. 'Consumptiegoederen' zijn alle roerende lichamelijke goederen, dus tastbare goederen (hieronder vallen uiteraard alle goederen zoals bijvoorbeeld materiaal, een bestelwagen, enz…).

De belangrijkste regel van deze wet bestaat erin dat er een garantietermijn voorzien wordt van 2 jaar voor elk gebrek dat aan een goed wordt vastgesteld. Deze garantietermijn bedraagt 2 jaar vanaf de levering. Het staat de verkoper vrij om een nog langere garantietermijn te bepalen.

Deze wettelijke garantieplicht is van toepassing op elk goed dat door een consument wordt aangekocht bij een professionele verkoper (een bedrijf) en dat deze consument gebruikt voor privédoeleinden. Dit betekent dat deze wettelijke regels alleen gelden bij verkopen tussen een een bedrijf en een particulier/consument.

Verkopen afgesloten tussen particulieren onderling of tussen handelaars onderling, vallen NIET onder deze wet.

Bijvoorbeeld: produceert uw bedrijf goederen en verkoopt u deze aan een gewone particulier die voor privédoeleinden koopt, dan moet uw bedrijf rekening houden met deze wettelijke garantieplicht. Verkoopt u echter uw producten aan een ander bedrijf, dan speelt deze wet niet!

Deze wet beschermt dus volledig de consument, voor zover deze laatste de goederen niet aankoopt voor beroepsdoeleinden.

Wat tussen bedrijven?
Bij een verkoop tussen bedrijven onderling, moet er nagegaan worden wat deze precies onderling overeengekomen zijn. In deze omstandigheden moet steeds aandacht besteed worden aan de algemene verkoopsvoorwaarden van het bedrijf dat de goederen verkoopt.

Best is om vooreerst een kijkje te nemen op de achterzijde van de factuur en genoeg aandacht te besteden aan 'de kleine lettertjes' en dit alles vooraleer de verkoop afgesloten wordt. Ga na welke de algemene verkoopsvoorwaarden zijn van deze leverancier en welke de regels omtrent de garantie zijn. Kijk dit alles goed na vooraleer het verkoopcontract te ondertekenen. Vergeet niet dat eens een contract afgesloten is, men er door gebonden is. Dit geldt niet alleen voor consumenten maar evenzeer voor bedrijven!

Moet een bedrijf rekening houden met de 'wettelijke garantie'?
Het antwoord op deze vraag zal afhangen van de situatie en van wie de koper precies is. Zoals gezegd, zal moeten nagegaan worden of het goed of product aangekocht wordt voor privé doeleinden of voor professionele doeleinden.
Bijvoorbeeld: u hebt een eigen bedrijf en u koopt een nieuw salon voor uw privéwoning, of een nieuwe dampkap voor uw keuken, een nieuwe fiets, enz… dan is dit steeds voor privédoeleinden en zal u inderdaad beroep kunnen doen op de wettelijke garantie voor zover u uiteraard ook koopt bij een professionele verkoper. Koopt u een fiets bij een particulier, dan speelt de wettelijke garantie niet!

Bijvoorbeeld: koopt u echter een nieuwe productiemachine voor de productieafdeling van uw bedrijf, dan koopt u uiteraard voor beroepsdoeleinden bij een professionele verkoper. In dat geval is de wettelijke garantie niet van toepassing indien er zich een mankement zou voordoen aan deze machine.

Wat bij faillissement?
Een koper/consument kan zich tot de fabrikant van het goed wenden indien deze een commerciële garantie heeft aangeboden. Zo ook indien de consument een verborgen gebrek vaststelt aan het goed dat hij kocht. Een fabrieksgarantie is dus een commerciële garantie; gaat de fabrikant failliet dan wordt deze garantie waardeloos.

De commerciële garantie speelt alleen tussen zij die een contract hebben tot stand gebracht en zich hierin engageren ten opzichte van een klant.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.