Kan een ondernemer een krediet ’eisen’ van zijn klanten?

In deze tijden van economische crisis is het uiteraard belangrijk om betaald te worden voor de producten die u aan uw klanten verkoopt.

Trefwoorden: #contract, #contractvoorwaarden, #juridisch advies, #krediet, #Solange Tastenoye

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Er bestaan ondertussen wel enkele wettelijke middelen om uw centen te recupereren bij uw wanbetalers, maar misschien kan u nog een stapje verder gaan.

Zo vraagt menig bedrijfsleider zich of hij met zijn klant kan overeenkomen dat de koop alleen maar kan doorgaan in geval hij een krediet krijgt bij zijn bank?

Een 'voorwaarde' inlassen in uw contract?
Ja, dat is absoluut mogelijk. We merken hier op dat een dergelijke gang van zaken bijna steeds gebeurt bij de aankoop van een onroerend goed (bv een bedrijfspand, een kantoor, een woning, enz). Hier zal de koper meestal een 'opschortende voorwaarde' vermelden in de compromis.

Dit houdt in dat de verkoop pas definitief kan doorgaan op voorwaarde dat zijn bankinstelling hem een krediet geeft. Of voor zover de kandidaat-koper de nodige bouwvergunning kan bekomen.

Deze term 'voorwaarde' betekent een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan de betrokken partijen de uitwerking (of de uitdoving) van de overeenkomst doen afhangen.

Twee veel voorkomende 'verbintenissen onder voorwaarde' zijn de verbintenis onder opschortende voorwaarde en de verbintenis onder ontbindende voorwaarde. Bij een verbintenis onder 'opschortende voorwaarde' zal de uitvoering van de overeenkomst uitgesteld worden tot wanneer de vervulling van de onzekere gebeurtenis zich voordoet.

Een 'ontbindende voorwaarde' betekent dat bij haar vervulling de uitwerking van de verbintenis teniet gaat en waarbij de partijen dan in een toestand worden gebracht alsof er nooit was gecontracteerd. Verder bepaalt artikel 1178 van ons Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de vervulling ervan verhinderd heeft.

Maar dus ook bij de verkoop van andere goederen is mogelijk om met een dergelijke opschortende voorwaarde te werken. Wanneer u dus als verkoper een grote partij goederen wenst te verkopen aan een koper (bv een grote partij goederen die u in uw bedrijf produceert), dan kan u ook hier beroep doen op een dergelijke opschortende voorwaarde.

U kan dus overeenkomen met de koper dat de verkoop pas definitief wordt indien hij een krediet krijgt bij zijn bankinstelling.

Een 'contract' opmaken!
Dit betekent dat u met deze koper een overeenkomst tot stand brengt (een contract), maar dat hij van deze overeenkomst niet meer kan afwijken, of hij kan zich ook niet meer bedenken over de inhoud en de clausules ervan!

Eens de koper een dergelijk contract met opschortende voorwaarde heeft ondertekend, heeft dit contract alle uitwerkingskracht en moet hij er zich aan houden. Het contract bindt de beide partijen als een wet!

Zo is het dus best mogelijk dat u met deze koper een termijn (bijvoorbeeld een viertal weken) afspreekt om een krediet aan te vragen bij zijn bankinstelling en dat de verkoop pas definitief is indien hij dit krediet ook effectief krijgt.

Tekent de klant een dergelijk contract met opschortende voorwaarde en laat hij na om een krediet aan te vragen met de bedoeling om zich binnen de afgesproken termijn (bv 1 maand) te bedenken, dan zal dit niet lukken! Heel wat rechters hebben zich reeds over dergelijke gevallen uitgesproken en menen dat de koper zich in dergelijke gevallen schuldig maakt aan contractbreuk en een verbrekingsvergoeding moet betalen!

OPGEPAST: maak de klant in kwestie steeds duidelijk waar het precies op staat. Wijs hem er op dat hij zich aan de afspraken in verband met de aanvraag van het krediet moet houden en dat dit geen mogelijkheid is om zich nog te bedenken in verband met het contract.

Spreek ook steeds een duidelijke termijn af binnen dewelke hij het bewijs kan leveren dat zijn bankinstelling hem een krediet zal toestaan. Vraag hem desnoods ook dat hij u de beslissing van zijn bank overmaakt.

Ook hier valt het duidelijk op dat het van belang is om dergelijke afspraken vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Vergeet niet dat mondelinge afspraken moeilijk te bewijzen zijn en indien het over grote kapitalen gaat, kan dit nefast zijn voor u als verkoper!

Dek u dus zeker in tegen wanbetaling!


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.