Ongeval tijdens gaslevering! Wie betaalt?

Voor het draaiende houden van de oven in uw fabriek, bestelt u geregeld gas bij een leverancier. De gespecialiseerde firma komt bij u leveren, maar er doet zich een ongeval voor. Wat nu?

Trefwoorden: #aansprakelijkheid, #column, #juridisch advies, #ongeval bij levering, #Solange Tastenoye, #verantwoordelijkheid

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - De transportfirma meent nu dat u, de klant, aansprakelijk bent voor de hierdoor ontstane schade! Heeft deze transportfirma een been om op te staan?

De artikels 1382 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek stellen dat elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht de schuldige persoon om de opgelopen schade te vergoeden.

Bovendien is elk persoon aansprakelijk voor de schade welke hij door zijn daad heeft veroorzaakt, maar ook voor de schade welke ontstond door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Kortom betekent dit dus dat diegene die door zijn fout of nalatigheid aan iemand anders schade toebrengt, deze schade zal moeten vergoeden. Opdat er sprake kan zijn van deze 'foutaansprakelijkheid' moet er aan drie voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moet er 'schade' zijn.

Deze schade moet het gevolg zijn van een effectieve fout en bovendien moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen deze schade en de fout. Met 'oorzakelijk verband' bedoelt men hier dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder de fout.

Een praktijkvoorbeeld
Werknemer Steven van de transportfirma Thijsen moet gas leveren bij de firma Janssens. Deze transportfirma werkt en levert het gas in opdracht van leverancier, de firma Philips.

Eens aangekomen bij de klant vult werknemer Steven de gastank, maar er ontstaat een vonk waardoor een vuurbol wordt ontwikkeld en iedereen bij de tank gekwetst wordt.

Het is vooral werknemer Steven van de transportfirma die zwaar verbrand werd en die een vordering instelt bij de bevoegde rechter. Er wordt door de rechter een deskundige aangesteld die alle juiste omstandigheden moet nagaan en moet achterhalen wie een fout heeft gemaakt.

Beslissing in eerste aanleg
De rechter in eerste aanleg stelt dat werknemer Steven zelf een aantal fouten heeft gemaakt die in oorzakelijk verband staan met de schade die zich voordeed! Steven werkte op dat ogenblik onder leiding en toezicht van de transportfirma Thijsen.

Daarom oordeelt de rechter dat de firma Thijsen aansprakelijk is als werkgever van Steven. Maar ook op basis van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, acht de rechter de firma Thijsen aansprakelijk omdat zij nagelaten had om aan haar werknemer Steven degelijke instructies te geven in verband met het leveren van het gas.

De transportfirma Thijsen wordt door de rechter veroordeeld om alle schade te vergoeden. Wat betreft nu de aansprakelijkheid van de klant, de firma Janssens, blijkt uit het onderzoek dat zij over geen geldig keuringsbewijs beschikt!

Toch meent de rechter dat de firma Janssens vrijuit gaat voor de schade omdat het niet bezitten van een geldig keuringsverslag niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval.
De volledige aansprakelijkheid wordt door deze rechter op de transportfirma afgeschoven.

Hoger beroep
Daar de transportfirma Thijsen zich niet kan verzoenen met deze uitspraak, gaat zij in beroep. De firma Thijsen vindt dat niet alleen de klant (de firma Janssens), maar ook de gasleverancier (de firma Philips) aansprakelijk zijn voor het schadegeval!

Transportfirma Thijsen meent dat de gasleverancier geen opdracht tot het leveren van gas had moeten geven voor een klant wiens gastank niet volgens de regels werd geplaatst!

Ook deze rechter in hoger beroep meent dat werknemer Steven effectief fouten heeft gemaakt die in oorzakelijk verband staan met het ongeval en waarvoor zijn werkgever aansprakelijk moet gesteld worden.

Maar...deze rechter beslist dat zowel de firma Janssens (de klant), als gasleverancier Philips gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor de ontstane schade. De firma Janssens omdat zij de bewaarder was van de gastank die niet correct geplaatst bleek te zijn.

Anderzijds had gasleverancier Philips al meermaals gas laten leveren bij de firma Janssens en wist zij dat de gastank niet volgens de regels van de kunst geplaatst werd!

De rechter in hoger beroep legt 70% van de aansprakelijkheid ten laste van transportfirma Thijsen omdat hij vindt dat zij (haar werknemer) de grootste fout heeft gemaakt.

De andere 30% legt hij in gelijke mate ten laste van de firma Janssens en van de gasleverancier Philips.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.