Invoering Europees Unitair Octrooi in 2017

Ergens in 2016 begint de zogenoemde «unrise periode» die voorafgaat aan de invoering van het zogenoemde Unitair Protocol in Europa.

Trefwoorden: #Europees Unitair Octrooi, #octrooien, #Unified Patent Court

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Bedrijven doen er goed aan de nodige voorbereidingen te treffen: het Unified Patent Court biedt concurrenten en copy cats een nieuwe procedure om uw octrooien aan te vallen.

In Europa wordt nieuwe, revolutionaire wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom ingevoerd. Dit zogenoemde Unitair Octrooi is op zich een groot goed: het geeft volop ruimte aan innovatieve ondernemingen om hun uitvindingen in één keer in heel Europa te beschermen, wat mogelijk veel geld en bureaucratische rompslomp kan besparen.

De Brexit zorgt voor veel onzekerheid rond de invoering van het unitair octrooi. Deze stond gepland op 2 mei 2017, maar zal waarschijnlijk aanzienlijke vertraging oplopen.

Lees: Toekomst unitair octrooi en Unified Patent Court (UPC) onzeker na Brexit

Maar er zitten addertjes onder het gras die flink kunnen doorbijten. Er heerst een volstrekte onwetendheid bij veel bedrijven, ook bij Belgische, terwijl nietsdoen hen mogelijk een fortuin kan kosten.

Deze risico’s hebben allemaal te maken met de oprichting van een nieuwe rechtbank, het Unified Patent Court (UPC), die verregaande bevoegdheden zal krijgen op vlak van Europese patenten. Deze rechtbank krijgt lokale afdelingen met lokale rechters.

Een voorbeeld is dat in deze nieuwe situatie een Belgische onderneming die in Europa een product op de markt brengt, voor de Italiaanse afdeling van het UPC gedaagd wordt wegens vermeende inbreuk op een octrooi van een Italiaanse producent.

Het Belgische bedrijf zal zich dan geconfronteerd zien met een prijzige rechtsgang in de Italiaanse taal. Beslist de Italiaanse afdeling in het nadeel van de Belgische ondernemer, dan geldt die uitspraak - inclusief een verbod - voor heel Europa en dus ook voor België...

Onervaren rechtbank
Dat wordt een reëel risico. Niet alleen namakers, 'copy cats', zullen moeten vrezen voor claims, ook ondernemingen die hun eigen key-technologie in Europa te goeder trouw hebben gepatenteerd, lopen een nieuw risico.

Het UPC biedt namelijk niet alleen uw concurrenten, maar ook copy cats een nieuwe procedure aan om uw octrooien aan te vallen. De kwaliteit van deze nieuwe en dus onervaren rechtbank is nog niet getoetst.

Bovendien zijn de termijnen voor het voorbereiden van de verdediging erg kort; het is niet denkbeeldig dat een goed patent op een waardevolle uitvinding door het UPC toch anders wordt beoordeeld. Met alle gevolgen vandien...

Opt-out als oplossing
Gelukkig kunt u de risico’s inperken. Er is een overgangsperiode van in elk geval zeven jaar waarin bedrijven kunnen kiezen voor een zogenoemde 'opt-out'. In deze periode vallen de octrooien van uw organisatie buiten het Unitair Octrooi.

In dat geval blijft voor het betreffende patent de huidige situatie gehandhaafd. De default-instelling echter is een 'opt-in' waaronder uw octrooien automatisch onder het Unitair Octrooi vallen.

Niets doen betekent dus dat het UPC per 1 januari 2017 automatisch zeggenschap krijgt over uw octrooi. Dat is een revolutionaire wijziging waarvan weinigen zich vandaag al de implicaties realiseren.

Bedrijven en organisaties doen er daarom goed aan om een opt-out voor hun belangrijkste octrooien te overwegen. Dit voorkomt dat een concurrent of copy cat sito presto een nietigheidsaanval opent op uw belangrijkste octrooien in de hoop ze door het nog onervaren UPC ongeldig verklaard te krijgen.

Raadgevingen
Ergens in 2016 begint de zogenoemde sunrise periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de wet. De belangrijkste remedie is: wees voorbereid op een aanval. Ken de octrooien van uw concurrenten.

Zorg ervoor dat je kunt onderbouwen dat ofwel het patent nooit verleend had mogen worden, ofwel dat je eigen technologie niet onder het octrooi valt. Of val juist het octrooi van een concurrent op eigen initiatief direct na de verlening aan.

Het is vaak niet mogelijk om een patent helemaal van tafel te vegen, maar een kleine beperking kan al voldoende zijn om een simpele workaround mogelijk te maken.


door Walter Hart, patentadvocaat bij EP&C