Bent u voldoende verzekerd om overstromingen op te vangen?

Het moet niet meer gezegd worden dat zware onweders en regenbuien in België vaak voorkomen. Hierdoor worden niet alleen particuliere woningen, maar ook bedrijven getroffen.

Trefwoorden: #juridisch advies, #maintenance, #onderhoud, #Solange Tastenoye, #verzekering, #wateroverlast

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Uw bedrijf loopt onder, de productie komt stil te liggen, de goederen opgeslagen in het magazijn zijn verloren, …

Vragen die bedrijfsleiders zich hierbij stellen zijn of zij ertoe verplicht zijn om dit water op te vangen en of zij wel voldoende verzekerd kunnen worden tegen dergelijke regenval.

Indien u als bedrijfsleider de pech hebt dat het perceel waarop uw bedrijf gevestigd is, lager ligt dan omliggende percelen, dan zal u inderdaad niet blij zijn met zware regenval.

Het ergste is dan wellicht dat onze wetgeving (artikel 640 Burgerlijk Wetboek) bepaalt dat lager gelegen erven ten opzichte van hoger liggende eigendommen, ertoe gehouden zijn om het water dat daarvan buiten het toedoen van mensen natuurlijk afloopt, te ontvangen!

De eigenaar van het lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de afloop verhinderd wordt. Anderzijds mag ook de eigenaar van het hoger gelegen erf niets doen waardoor de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf verzwaard wordt.

Concreet gaat het om een «natuurlijke erfdienstbaarheid». Een «erfdienstbaarheid» is een last dat op een erf gelegd wordt tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. In ons geval betekent dit dat de bedrijfsleider het water dat op een natuurlijke manier op zijn perceel terecht komt, zal moeten opvangen.

MAAR…opgepast, alleen dus het water dat er op natuurlijke wijze op terecht komt. Heeft een nabij gelegen buur buizen of dakgoten aangelegd waardoor zijn water op de eigendom van de bedrijfsleider terecht komt, dan zal deze laatste dit niet moeten tolereren!

Moet u ook modder opvangen?
De laatste tijd komen bij dergelijke zware regenbuien vaak ook modderstromen op gang. De vraag stelt zich of men ook deze modder moet opvangen? De praktijk leert ons dat er hierover zeer vaak meningsverschillen ontstaan tussen naast elkaar gelegen eigendommen en er dikwijls naar de rechter wordt gestapt.

Ons Hof van Cassatie heeft zich recentelijk over deze vraag uitgesproken. Het Hof oordeelde dat het lager gelegen erf er wel toe gehouden is om het natuurlijk afvloeiend water van het hoger gelegen erf op te vangen, maar niet de modderstroom dat het met zich meebrengt!

OPGEPAST: kijk ook steeds de eigendomsakte van uw pand in kwestie na, want het is best mogelijk dat daar melding gemaakt wordt van een dergelijke erfdienstbaarheid. In sommige eigendomsakten leest men bijvoorbeeld als volgt: «Het verkocht goed moet de overtollige regenwaters opnemen voortkomende van de eigendom van…» (dit zijn dan de eigenaars van het hoger gelegen erf).

Ook ten tijde van een geschil zal de rechter nagaan of er dergelijke erfdienstbaarheden opgenomen zijn in de eigendomsakten. Wees ook altijd alert voor dergelijke erfdienstbaarheden vooraleer u een bedrijfspand aankoopt. Eens u het compromis ondertekent hebt, bent u er door gebonden!

Bent u verzekerd tegen dergelijke waterschade?
Sinds enige tijd (2007) is men sowieso gedekt voor natuurrampen door de brandverzekering. Dit betekent dat indien u bij zware regenval schade lijdt, deze door uw brandverzekeraar verplicht zal gedekt zijn.

U moet dan echter wel een dergelijke brandpolis hebben en geen variant erop! Bovendien dekt de brandverzekering alleen maar de materiële schade die u opliep ten gevolge van de overstroming (bijvoorbeeld schade aan machines, aan stockgoederen, aan het gebouw, enz…).

Waar u hier vooral moet op letten is dat uw brandverzekering geen dekking verleent indien u bijvoorbeeld uw bedrijf gedurende een bepaalde tijd moet sluiten. Dit is dan een zware dobber, want u hebt geen inkomen maar u moet wel uw facturen blijven betalen.

U kan dit euvel echter gemakkelijk opvangen door hiervoor een specifieke verzekering voor «bedrijfsschade» af te sluiten. Deze verzekering zal in geval van schadegeval uw lopende, vaste kosten voor haar rekening nemen (bijvoorbeeld lonen, leningen, enz…).

OPGEPAST: ga na welke de premie zal zijn die u voor een dergelijke bijkomende verzekering zal moeten betalen. Hebt u bijvoorbeeld weinig vaste kosten of hebt u de mogelijkheid om deze tegenslag met uw beschikbare financiële middelen op te lossen, dan is een dergelijk bijkomende verzekering misschien minder interessant. Bekijk dit dus met uw verzekeraar.


door Solange Tastenoye, Zelfstandig Juriste