Vlaams-Nederlandse top voor verdere ontwikkeling North Sea Port

De vijfde Vlaams-Nederlandse top van 4 november ging in op samenwerkingen die de ontwikkeling van North Sea Port bevorderen, zoals circulaire economie, waterstof, stikstof en pijpleidingen.

Trefwoorden: #circulaire economie, #CO2, #elektrolyse, #energie, #grondstof, #haven, #mobiliteit, #Nederland, #North Sea Port, #pijpleiding, #spoor, #stikstof, #Vlaams-Nederlandse Top, #Vlaanderen, #waterstof

Lees verder

nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - North Sea Port heeft te maken met infrastructuurwerken aan beide zijden van de grens, zoals het spoor tussen Gent en Terneuzen, en buis- en pijpleidingen in het grensoverschrijdende havengebied.

Een nieuw rapport van de bestuurlijke werkgroep toont dat daar waar verschillen in regels een obstakel kunnen zijn, die met het juridische instrumentarium van de Benelux zijn op te lossen.

Het rapport concludeert ook dat duidelijkheid en betrokkenheid over het doel, de financiering, de te volgen procedures en het tijdspad, belangrijke voorwaarden voor succes zijn van grensoverschrijdende infrastructuurprojecten.

In het havengebied wordt werk gemaakt van transport van CO2, waterstof en restgassen. Samen prioriteiten stellen, zo verklaart de Top, voor nieuwe grensoverschrijdende pijpleidinginfrastructuur, kan het klimaat en de bedrijven ten goede komen. Dit ook richting Europese investeringsmogelijkheden.

Op het gebied van Europese wet- en regelgeving zullen de regeringen gezamenlijk optrekken waar deze de grensoverschrijdende samenwerking in de weg staat, zoals bij het transport van CO2 per schip.

Vlaanderen en Nederland delen gezamenlijk de ambitie om tegen 2050 circulair te zijn. Beide engageren zich om de komende jaren de samenwerking op deze transitie en de totstandkoming van een versterkte (Europese) recyclehub te verdiepen, met als doel de economieën robuuster en veerkrachtiger te maken.

Er komt een gezamenlijke onderzoeksagenda rond icoonprojecten waaronder circulaire industrie, met de North Sea Port Area als proefgebied, en duurzame ontwikkeling van offshore infrastructuur.

Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van energie, industriële processen en producten, het gebruik van (fossiele) grondstoffen en mobiliteit. Inzake waterstof behoort de Vlaams-Nederlandse regio tot de koplopers in Europa.

Deze positie als waterstofregio kan verder versterkt worden door meer samenwerking in het domein van waterstoftechnologie en met name rond elektrolyse.

Het is voor North Sea Port onbegrijpelijk dat soms belangrijke industrie-investeringen in duurzaamheid stil liggen vanwege de stikstofproblematiek. Een Vlaams-Nederlandse samenwerking kan leiden tot een evenwichtige aanpak van de milieugebruiksruimte zodat ontwikkeling van economische en duurzame ambities elkaar ondersteunen, in plaats van elkaar af te remmen.

In het kader van de duurzaamheidsambities is verder inzetten op vervoer per spoor van groot belang. De Top sprak zich dan ook uit over de verdere ontsluiting van de zone tussen Terneuzen en Zelzate.