Telewerk wettelijk geregeld

Om de verspreiding van corona tegen te gaan, geldt er verplicht telewerk. Een wettelijk kader bleef echter achter. Dit is nu veranderd met een nieuwe cao van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Trefwoorden: #CAO, #corona, #Nationale arbeidsraad, #pandemie, #telewerk

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - CAO nr 149 is slechts van tijdelijke aard. Hij geldt tot 31/12/2021, tenzij er eerder een einde gemaakt wordt aan de opgelegde coronamaatregelen. Een kort overzicht van de belangrijkste punten.

De Wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 bracht een wettelijk kader tot stand voor telewerk dat op een occasionele wijze uitgevoerd wordt. Met ‘occasioneel telewerk’ bedoelt men een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd. Naast dit occasioneel telewerk, is er ook het ‘structureel telewerk’. Deze vorm van telewerk bestaat erin dat het op vrij regelmatige basis gebeurt.

Nieuwe CAO nr 149
Door de coronaproblematiek werd de norm opgelegd om aan telewerk te doen, maar een wettelijke omkadering rond deze ‘nieuwe’ vorm van telewerk bestond niet. Daarom werd er door de NAR een nieuwe CAO tot stand gebracht. CAO nr 149 is van toepassing op alle ondernemingen die op 1/1/2021 geen regeling hadden in verband met het telewerk. Ondernemingen die wel al een beleid hadden met betrekking tot het telewerk, kunnen dit verderzetten. Een eerste belangrijk punt is dat de telewerker dezelfde rechten en plichten heeft, dan wanneer hij gewoon aan het werk zou zijn op de locatie van zijn onderneming.

Er moeten bovendien met de telewerker duidelijke afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld wat betreft de apparatuur die hij nodig heeft om zijn werk uit te oefenen, technische ondersteuning van de kant van de werkgever, een vergoeding voor het gebruik van eigen materiaal … De telewerker kan zelf zijn werk organiseren, rekening houdend met de normaal geldende arbeidstijden binnen de onderneming. Maar er kunnen afspraken gemaakt worden omtrent bereikbaarheid binnen de normale arbeidstijden. Er moet door de werkgever rekening gehouden worden met het feit dat de telewerker het werk in zijn privéwoning verricht. Anderzijds moet de telewerker voorzichtig zijn en de gegevens van de onderneming beschermen.

Opgepast
De werkgever heeft wel de mogelijkheid om na te gaan of zijn telewerker zijn werk uitvoert en wat de behaalde resultaten zijn. Maar de telewerker moet informatie krijgen over hoe deze ‘controle’ zal gebeuren. De werkgever zal bovendien rekening moeten houden met de geldende privacyregels van zijn telewerker. De werkgever van zijn kant moet de telewerker ook alle nodige informatie geven omtrent de preventiemaatregelen die hij genomen heeft met betrekking tot het telewerk (bijvoorbeeld ondersteuning voor informatica en techniek, het gebruik van beeldschermen …).

Telewerkers geraken in een isolement: wat nu?
Het thuiswerk kan voor velen negatieve gevolgen krijgen. Zo kan de telewerker nood hebben aan zijn collega’s en het gevaar lopen dat hij in een isolement terecht komt. Ook hieraan is gedacht bij de nieuwe cao. De werkgever moet maatregelen treffen opdat de telewerkers met hun collega’s en met de onderneming verbonden kunnen blijven.

Zo kan de werkgever bijvoorbeeld een mogelijkheid tot een korte terugkeer voorzien, mits iedereen zich houdt aan alle opgelegde coronamaatregelen. Bovendien moeten zij die de werknemers vertegenwoordigen, ook de mogelijkheid krijgen om met de telewerkers te communiceren.


Door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste