Kan groenere industrie tekort aan talent oplossen?

De groene transitie en de "war for talent" zijn momenteel waarschijnlijk de twee grootste strategische uitdagingen voor de industrie. Deze twee trends hebben op het eerste gezicht misschien niks met elkaar te maken, maar zijn wel degelijk gerelateerd.

Trefwoorden: #PTC, #transitie, #vacature, #vergroening, #war for talent

Lees verder

Columns

( Foto: studioworkstock - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE -  Wat als de oplossing voor het tekort aan talent in de ecologie te vinden is? Dit klinkt misschien vreemd, maar toch lijkt de klimaatcrisis een rol te spelen bij de moeilijkheden die sommige bedrijfstakken ondervinden om medewerkers aan te trekken.

In dit tijdperk waarin de hoogst opgeleide jongeren ook het gevoeligst zijn voor ecologische kwesties, zouden bedrijven die hun activiteiten koolstofarmer maken wel eens aantrekkelijker kunnen worden voor kandidaten.

Ecologisch bewustzijn bij de hoogst opgeleiden
In april 2022 vond de diploma-uitreiking plaats van het prestigieuze AgroParisTech, in Parijs. Acht jonge landbouwingenieurs riepen toen hun collega's op om sectoren te verlaten die betrokken zijn bij de "aanhoudende ecologische verwoesting" en over te stappen naar meer milieuvriendelijke bedrijven.

Deze uitspraak bracht een debat op gang onder jonge afgestudeerden maar ook onder recruiters. Staat deze groep landbouwingenieurs symbool voor een meer algemene trend onder de high potentials? Zou het kunnen dat de ecologische impact van bedrijven een belangrijk onderdeel van hun employer brand wordt?

Volgens een rapport van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) hangt het geloof in klimaatverandering in alle landen in de wereld nauw samen met het opleidingsniveau.

Gemiddeld is 58% van de mensen met een hogere opleiding voorstander van een beleid om de klimaatcrisis te bestrijden, tegenover 42% van de mensen met een lagere opleiding. Deze kloof zal waarschijnlijk nog groeien, aangezien leeftijd ook een bepalende factor is: 83% van de Fransen onder de 18 jaar beschouwt de klimaatcrisis als een noodsituatie, tegenover 68% van de 60-plussers.

De jongste en best opgeleide personen zijn dus statistisch gezien het meest betrokken bij de strijd tegen de klimaatcrisis. Dat hoog opgeleide jongeren om "koerswijziging" vragen, is dus niet verrassend en wijst op een onderliggende trend.

De industrie vergroenen: een strategische keuze voor de lange termijn
In veel industriële sectoren is het verlagen van de CO2-voetafdruk van productieprocessen een grote uitdaging, die niet noodzakelijk rendement oplevert op korte termijn. Maar op lange termijn pleiten vele factoren voor een snelle decarbonisatie.

Ten eerste zijn er nu al technologieën beschikbaar die goed zijn voor het milieu en voor de bedrijfsresultaten, vooral als ze erin slagen de energie-efficiëntie van installaties te verbeteren.

Ten tweede is er de turbulentie op de markten voor fossiele brandstoffen. Hierdoor zijn de gas- en olieprijzen in een paar maanden tijd de pan uit zijn gerezen. En naarmate deze brandstoffen schaarser worden, zullen de prijzen alleen nog maar doorstijgen.

Maar ook de noodzaak om jong talent aan te werven dat op zoek is naar betekenis en steeds meer oog heeft voor de sociale en ecologische impact van hun beroep wordt dus een factor.

Bedrijven die hun milieuimpact effectief verminderen, krijgen zo een beslissend concurrentievoordeel omdat ze strategische vaardigheden en talenten verwerven die hun groene transitie verder kunnen versnellen.

Dit zichzelf versterkend effect zal een doorslaggevend voordeel opleveren voor de "early adopters". Om de war for talent te winnen zal men dus een andere, nog belangrijkere uitdaging moeten aangaan, namelijk de ecologische transitie van de industrie.