Energiefactuur betaald, maar toch een black-out in de productie?

Enkele maanden geleden was er heel wat te doen over het uitvallen van de elektriciteit indien er teveel verbruik zou zijn. Maar uw productie kan ook stilvallen.

Trefwoorden: #black-out, #contract, #energieleverancier, #juridisch advies, #maintenance, #onderhoud, #Solange Tastenoye

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Dit staat zo opgenomen in de voorwaarden van uw energieleverancier, door middel van een 'uitdrukkelijk ontbindend beding'!

Bijvoorbeeld indien u niet tijdig uw facturen betaalt! De vraag stelt zich of een energieleverancier dit kan doen? Is een dergelijke clausule wel geldig?

Het is inderdaad mogelijk om in een contract een zogenaamd 'uitdrukkelijk ontbindend beding' op te nemen. Deze bepaalt dat bij niet-nakoming van de overeenkomst, er van rechtswege (d.w.z. zonder tussenkomst van de rechter), een ontbinding van de overeenkomst zal zijn.

Het niet-nakomen van de overeenkomst kan bijvoorbeeld zijn het niet betalen van de factuur. Normaal gezien zijn dergelijke bedingen wel geldig omdat men vrij is de inhoud van een contract te bepalen.

Maar…de vraag is of de rechter in de praktijk deze clausule zal accepteren?

Een praktijkvoorbeeld
De firma Peeters lijdt ettelijke duizenden euro’s schade doordat haar elektriciteitsleverancier de levering van de elektriciteit had stilgelegd. Dit omdat er een aantal openstaande facturen waren die niet betaald werden door de firma Peeters.

De elektriciteitsleverancier heeft in zijn voorwaarden een 'uitdrukkelijk ontbindend beding' opgenomen, waardoor hij de mogelijkheid heeft om bij wanbetaling door een klant, de levering van de elektriciteit stop te zetten, zonder enige gerechtelijke tussenkomst!

De elektriciteitsleverancier legt de levering van elektriciteit naar de firma Peeters stil waarop deze laatste naar de rechter stapt en een schadevergoeding eist wegens het stilvallen van de productie in haar bedrijf.

De rechter oordeelt echter dat de stopzetting van de levering van elektriciteit juist werd uitgevoerd. Bovendien vond de rechter, had de firma Peeters de schade kunnen vermijden door beroep te doen op een andere energieleverancier!

De firma Peeters kan zich met deze uitspraak niet verzoenen en gaat in beroep!

Andere uitspraak in beroep?
De rechter stelt vast dat de firma Peeters ongeveer sinds een vijftal jaar een contract had met de elektriciteitsleverancier in kwestie en dat zij aanzien werd als een 'professionele' klant.

Maar er ontstaan inderdaad betalingsproblemen en over een looptijd van drie jaar kreeg de firma Peeters al een twintigtal schriftelijke aanmaningen voor het betalen van achterstallige facturen.

In één van de laatste aanmaningen wees de leverancier erop dat er in de algemene voorwaarden een 'uitdrukkelijk ontbindend beding' was opgenomen dat hem de mogelijkheid gaf om het contract met de firma Peeters te verbreken en er dus geen elektriciteit meer zou geleverd worden.

Vlak daarna betaalde de firma Peeters haar achterstallen. Enkele maanden later moest de firma Peeters nog een nieuwe achterstal betalen van ongeveer 350 euro, wat ze ook deed.

Maar toch werd de procedure tot het afsluiten van de elektriciteit naar de firma Peeters opgestart en effectief doorgevoerd. Dit ondanks het feit dat de firma Peeters al haar facturen had betaald!

Verder stelt de rechter vast dat in de algemene voorwaarden van de leverancier effectief een clausule staat die bepaalt dat «indien een huishoudelijke afnemer niet binnen de vooropgestelde termijn volledig betaalt, kan de elektriciteitsleverancier de levering stopzetten».

Er wordt nog aan toegevoegd dat «de leverancier niet aansprakelijk is voor gevolg- en/of bedrijfsschade die uit deze stopzetting voortvloeit». Maar de rechter neemt deze clausule niet aan!

Hij meent dat uit deze bepaling niet mag begrepen worden dat de leverancier zomaar zonder tussenkomst van de rechtbank mag beslissen om de levering van elektriciteit stil te leggen en de overeenkomst eenzijdig mag verbreken.

Deze bepaling is slechts een rechtsgrond om, in geval van wanbetaling, de beëindiging van de overeenkomst voor de rechter te kunnen vragen.

De rechter beslist dat de leverancier, door zo te handelen, het contract eenzijdig heeft verbroken en niet geschorst heeft!

Daarom acht de rechter de elektriciteitsleverancier aansprakelijk voor de schade die de firma Peeters heeft geleden!

Ook de bepaling in de algemene voorwaarden van de leverancier die stelt dat hij niet aansprakelijk kan zijn voor bedrijfsschade, veegt de rechter zonder meer van tafel! In laatste instantie legt de rechter een schadevergoeding op aan de leverancier.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.