FANC legt Electrabel extra veiligheidseisen voor Doel 1 en 2

"Electrabel is in staat is om veilige langetermijn uitbating van Doel 1 en 2 te verzekeren", aldus Belgische nucleaire agentschap FANC. Wel wordt de exploitatievergunning verstrengd.

Trefwoorden: #doel 1, #doel 2, #electrabel, #energie, #fanc, #kerncentrale, #nucleair

Lees verder

Nieuws

( Foto: Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - Met het oog op het verkrijgen van de toestemming voor de langetermijnuitbating van de nucleaire reactoren Doel 1 en 2 diende Electrabel in april 2015 een syntheserapport in bij het Belgische federale agentschap FANC.

Met dit rapport moest de exploitant bewijzen dat zijn project voor de langetermijnuitbating beantwoordde aan de technische veiligheidseisen van het FANC.

Het syntheserapport biedt een overzicht van de acties die de exploitant zal ondernemen om de veilige uitbating van Doel 1 en 2 gedurende de volgende tien jaar te garanderen, zoals de modernisering en het verouderingsbeheer van de installaties, de stresstests en de geplande ultrasooninspecties van de kuipen. Het syntheserapport bevat verder ook een planning en een prioritering van de verschillende acties.

Actieplan goedgekeurd
Op 3 juli 2015 kondigde het FANC reeds aan dat dit actieplan, op basis van een eerste evaluatie, 'als volledig' beschouwd kon worden, en verklaarde zich akkoord met de principes gehanteerd voor het prioriteren van de acties.

Intussen heeft het FANC het actieplan verder geanalyseerd. "Uit deze diepgaande analyse blijkt dat het voorgestelde programma haalbaar is en dat Electrabel in staat is om de veilige langetermijnuitbating van Doel 1 en 2 te verzekeren", aldus het FANC. Het actieplan van de exploitant wordt dus goedgekeurd.

"Wij zijn van oordeel dat de geplande acties geen negatieve radiologische impact met zich meebrengen en ook niet zullen leiden tot een significante evolutie van de bestaande radiologische milieueffecten", aldus het FANC. "Bijgevolg is hiervoor geen milieueffectenrapportage (MER) met publieksraadpleging vereist".

Wat het controleorganisme wel doet, is de exploitatievergunning van de twee reactoren verstrengen en de actieplannen erin verankeren.

Concreet wordt de bestaande vergunning uitgebreid met drie bijkomende vergunningsvoorwaarden:

1. Het actieplan moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het programma en de planning beschreven in het syntheserapport. Elke afwijking ten opzichte van dit actieplan dient door het FANC te worden goedgekeurd.

2. Alle prioritaire acties die beschreven staan in het actieplan moeten worden afgewerkt vóór de start van de langetermijnuitbating.

3. De exploitant moet, vóór de start van de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2, bij het FANC een syntheserapport voor de vierde tienjaarlijkse veiligheidsherziening indienen, opgesteld in functie van de langetermijnuitbating.

De eerste bijkomende vergunningsvoorwaarde is ook toegevoegd aan de exploitatievergunnning van Tihange 1. Het actieplan van Electrabel voor de langetermijnuitbating van Tihange 1 werd reeds goedgekeurd door het FANC in 2012.

Huidige toestand van de reactoren
In uitvoering van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie heeft Electrabel Doel 1 stilgelegd op 15 februari 2015. De wetswijziging van 28 juni 2015 heeft het einde van de uitbating van Doel 1 nu vastgesteld op 15 februari 2025. De langetermijnuitbating van Doel 1 kan echter pas van start gaan wanneer de prioritaire acties van het actieplan afgewerkt zijn, met inbegrip van een ultrasooninspectie van de reactorkuip.

De einddatum van de exploitatie van Doel 2 is door de wetswijziging van 28 juni 2015 opgeschoven van 1 december 2015 naar 1 december 2025. Dit najaar zal de reactor gedurende enkele weken stilgelegd worden om de reactorkuip ook te onderwerpen aan een ultrasooninspectie en bepaalde prioritaire acties te implementeren. Ook voor Doel 2 geldt dat het FANC zijn toestemming voor de start van de langetermijnuitbating pas zal geven wanneer alle prioritaire acties afgerond zijn.

Het einde van de uitbating van Tihange 1 werd door de wetswijziging van 18 december 2013 vastgesteld op 1 oktober 2025. Dit betekent dat vandaag, op 1 oktober 2015, de langetermijnuitbating van Tihange 1 van start gaat.