Zuid-Holland leidende partner Europees project binnenvaart CLINSH

Doel van het project, dat start op 1 september 2016 en een looptijd heeft van 4 jaar, is om samen met partners te werken aan een schonere binnenvaart.

Trefwoorden: #binnenvaart, #CLean INland SHipping, #CLINSH, #Europees project, #Zuid-Holland

Lees verder

Nieuws

( Foto: By Ronald - wikimedia.org )

ENGINEERINGNET.NL - Ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten is de binnenvaartsector achtergebleven bij het reduceren van uitstoot en de ontwikkeling van schone technologie. Dit komt mede doordat schepen en motoren lang mee gaan. Voor investeringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt vaak financiële draagkracht.

Het project CLINSH, dat staat voor CLean INland SHipping, benadert zowel de milieutechnische als sociaal-economische aspecten van de binnenvaart. Om de uitstoot van NOx (stikstofoxide) te verminderen worden alternatieve brandstoffen gebruikt of na-geschakelde technieken om uitlaatgassen te reinigen toegepast, zoals selectieve katalytische reductie via een SCR-katalysator.

De subsidieaanvraag bij het Europese LIFE fonds is gehonoreerd voor het CLINSH project. Op uitnodiging van de Directeur Generaal Environment van de Europese Commissie is een consortium gevormd met partijen uit Nederland, België, Duitsland en Engeland.

Partners zijn onder andere havens, universiteiten en brancheorganisaties. De partners werken samen en dragen financieel bij aan maatregelen ter stimulering van een schonere binnenvaart. Voor de financiering van deze transitie in de binnenvaartsector is Europese samenwerking en inzet van middelen uit Europa noodzakelijk. De binnenvaartsector is immers een sector die het nationale domein overstijgt.

Het CLINSH consortium wil door toepassing van dit soort methoden in de praktijk demonstreren dat schadelijke uitstoot kan worden teruggedrongen. Het effect wordt vervolgens continue gemonitord op 30 schepen. De data kunnen input zijn voor beleid van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Daarnaast brengt CLINSH het kostenplaatje van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot verdere verduurzaming.

Op 22 juni 2016 heeft de provincie de bestuurlijke bijeenkomst ‘Goederenvervoer over Water in een stroomversnelling’ georganiseerd. Samen met zo’n 30 partners en partijen (vervoerders, verladers en ondernemers) is het gesprek gevoerd over de mogelijkheden en kansen voor een slimmere logistiek, een schonere binnenvaart en een sterkere economie.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat men op verschillende niveaus - Europees, landelijk, regionaal en lokaal - op zoek is naar vernieuwing en versterking van goederenvervoer over water. Ook zijn al initiatieven ontplooid.

Samen met de partners wil gedeputeerde Janssen lopende projecten in het kader van goederenvervoer over water met elkaar verbinden en in een stroomversnelling brengen, plus nieuwe projecten starten. CLINSH is één van de concrete stappen hierin.