Vier cruciale uitdagingen voor Belgische chemie en life sciences

Het zesde sectorale duurzaamheidsrapport dat essenscia vandaag voorstelde, illustreert o.a. de vooruitgang van de chemie en farma op 35 economische, sociale en milieu-indicatoren.

Trefwoorden: #afvalwater, #chemie, #chemiesector, #CO2, #duurzaamheid, #essenscia, #life sciences

Lees verder

Nieuws

( Foto: screenshot essencia )

ENGINEERINGNET.BE - Daarnaast worden de vier cruciale uitdagingen die de Belgische chemie- en farmasector voor de komende decennia naar voor schuift op het vlak van duurzame ontwikkeling belicht.

Dat zijn: innoveren voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging, een duurzame toekomst met kunststoffen, de transitie naar een circulaire economie en het aantrekken en opleiden van meer talent.

Dit jaar werd het rapport voor het eerst gecontroleerd door een extern auditbureau, alle indicatoren en bedrijfsvoorbeelden zijn nog beter gelinkt aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de focus ligt op de cruciale rol van de chemie- en farmasector in vier maatschappelijk relevante thema’s: klimaat, kunststoffen, circulaire economie en talent.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “Het duurzaamheidsrapport omvat voor elk van deze thema’s een duidelijke toekomstvisie waarin we de opportuniteiten maar ook de hinderpalen durven te benoemen.”

Innovatie is de rode draad in elk van de vier vooruitgeschoven uitdagingen. Nieuwe technologieën om CO2 op te vangen en op te slaan of te hergebruiken in materialen of brandstoffen zullen essentieel zijn om de industrie en de maatschappij klimaatvriendelijk te maken.

Daarvoor is een beleid nodig dat bedrijven toelaat te investeren, innoveren en jobs te creëren. Samen met een voldoende ruim aanbod aan betaalbare en klimaatneutrale energie is dat de sleutel tot een koolstofslimme samenleving.

Voor een betere recyclage van kunststoffen zijn innovaties nodig in chemische recyclage, waarbij kunststofafval wordt omgevormd tot een nieuwe grondstof voor de chemie-industrie. Dat kan de circulaire economie echt op gang trekken, aangevuld met innovaties in productdesign, de verdere ontwikkeling van biogebaseerde grondstoffen en een efficiënter afvalbeheer.

Aangezien volgens een recent rapport van de Europese Commissie 95% van alle producten gelinkt zijn met chemie of chemische processen heeft de sector een belangrijke hefboomfunctie voor de circulaire economie.

Tot slot speelt innovatie ook een rol in de opleiding van talent. Dan gaat het om innoverende leervormen zoals duaal leren, langere bedrijfsstages of virtuele leeromgevingen maar ook om nieuwe manieren van communiceren op maat van jongeren om meer meisjes en jongens aan te moedigen voor STEM-studies en een job in de sector.

Op basis van officiële en publiek beschikbare data en statistieken maakt het duurzaamheidsrapport ook de vooruitgang zichtbaar van de chemie- en farmasector in België op het vlak van 35 economische, sociale en milieu-indicatoren.

Zo zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tijdens de voorbije tien jaar met 64% gestegen tot een recordbedrag van 4,5 miljard euro. Daarmee is de sector goed voor bijna twee derde van alle industriële R&D-uitgaven in België. In de chemie en life sciences werken meer dan 11.000 mensen (waarvan bijna de helft vrouwen) in een R&D-functie. Dat is ongeveer 1 werknemer op de 8.

Op milieuvlak blijft de sector een belangrijke energieverbruiker, maar bedrijven slagen erin meer te produceren met verhoudingsgewijs minder energie (-56%) en minder uitstoot van broeikasgassen (-80%) in vergelijking met 1990.

In relatie tot de productievolumes is het gebruik van kwaliteitswater de voorbije tien jaar met 35% afgenomen. Ook de kwaliteit van het afvalwater is sinds 2001 sterk verbeterd: de chemische zuurstofvraag (CZV), een indicator voor waterverontreiniging, is met 70% gedaald. Ook hier is innovatie cruciaal om de milieuprestaties verder te verbeteren.

Innovatie vraagt om talent en de sector heeft nood aan verjonging en vervrouwelijking. Van de ruim 90.000 medewerkers in de sector is een op de drie medewerkers ouder dan 50. Tien jaar geleden was dit nog een op de vijf. Het aantal vrouwelijke werknemers in de sector neemt wel toe maar met een aandeel van 28% in de totale tewerkstelling is er duidelijk nog ruimte voor groei.

Hans Casier, voorzitter essenscia: “Om duurzame oplossingen te bedenken zijn twee factoren van doorslaggevend belang: innovatie en talent. We moeten er dus alles aan doen om voldoende talent aan te trekken en op te leiden.”


Het volledige duurzaamheidsrapport is beschikbaar op www.essensciaforsustainability.be