Proef: patiënten niet naar wc, maar plassen in een zak

Medicijngebruikers in Overijssel gaan tijdelijk hun urine opvangen in een plaszak, om te voorkomen dat dit in het oppervlakte water terechtkomt.

Trefwoorden: #Grip op Geneesmiddelen in de Waterkringloop, #oppervalaktewater, #Overijssel, #plaszak, #urine, #waterschap Groot Salland, #waterzuivering

Lees verder

Nieuws

( Foto: wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - Het Overijsselse waterschap Groot Salland zoekt naar manieren om te zorgen dat er minder medicijnenresten in het milieu terechtkomen.

Vandaar dat patiënten wordt gevraagd om tijdens een proef een aantal dagen geen gebruik te maken van een toilet maar hun urine in een plaszak op te vangen.

Bij de proef ‘Grip op Geneesmiddelen in de Waterkringloop’ krijgen deelnemers een plaszak. Hierin zit een gel die urine omzet in een vaste stof. De zak kan dus na gebruik gewoon in de vuilnisbak. Vervolgens komt deze in de verbrandingsoven terecht, wat minder schadelijk is dan dat de medicijnstoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Het gaat om twee groepen medicijngebruikers: mensen die een scan hebben laten maken en contrastvloeistof uitplassen en gebruikers van het ouderdoms-diabetesmedicijn metformine. Het geneesmiddelengebruik stijgt in Nederland omdat mensen ouder worden, aldus de onlangs gepubliceerde Beleidsnota Drinkwater van het ministerie van Milieu.

Via de urine komen resten in het rioolwater terecht en vandaar in de zuiveringsinstallatie. Deze installatie is niet in staat alle medicijnresten uit het water te halen, waardoor deze in het oppervlaktewater terechtkomen.

Van medicijnen tegen epilepsie is bekend dat ze schadelijk zijn voor watervlooien en vlokreeftjes. Hormonale middelen, zoals de anticonceptiepil, leiden tot geslachtsveranderingen bij sommige vissen.

Bij sommige medicijnen komt zelfs 70 procent via de urine of de ontlasting in het riool terecht.