De software politie op bezoek: wat nu?

Uit de praktijk blijkt dat heel wat mensen - ook in bedrijven - werken met illegale software. Daar kunnen de grote softwareontwikkelaars uiteraard niet lachen.

Trefwoorden: #BSA, #Business Software Alliance, #juridisch advies, #licentie, #software, #softwareontwikkelaar, #software politie, #Solange Tastenoye, #wetgeving

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Deze ontwikkelaars trachten dit met alle middelen dan ook tegen te gaan.

Welke mogelijkheden hebben zij hiertoe? En hebt u als aannemer enig verweer tegen een dergelijke controle?

Softwarepiraterij is het verspreiden van software (die auteursrechtelijk beschermd is) en dit zonder de nodige toestemming. Het gaat hier dus om software die onder toepassing valt van het 'Intellectueel eigendomsrecht' (het auteursrecht).

'Intellectuele eigendom' is eigenlijk 'kennis', waarvan bepaalde rechten aan anderen kunnen toegekend worden. Het zijn vermogensrechten om deze kennis te beschermen tegen ongewenste nabootsingen.

Eén van de belangrijkste vormen van intellectuele eigendom is het 'auteursrecht'. Het auteursrecht biedt een bescherming aan 'werken van kunst of letterkunde'.

Spijtig genoeg geeft onze Auteurswet geen voorbeelden van werken of voorwerpen die bescherming genieten van dit auteursrecht. In de praktijk is het de rechter die zich moet uitspreken of een werk of voorwerp beschermd wordt.

Kunnen computerprogramma’s bescherming genieten van het Auteursrecht?
Volgens onze wetsregels kunnen computerprogramma’s beschermd worden door onze Auteurswet, net zoals dat het geval is voor letterkundige werken.

Dit houdt in dat ook voor computerprogramma’s het voorwerp of de creatie een vorm moet hebben aangenomen; het moet dus 'gematerialiseerd' zijn en dit op een zodanige wijze dat het aan anderen kan medegedeeld worden.

Het auteursrecht beschermt de vorm of de uitdrukking van een idee, maar dus nooit het idee zelf. Dit houdt in dat een 'idee' nog steeds door iemand anders kan gebruikt worden.

Bovendien moet het computerprogramma ook 'origineel' zijn. Het auteursrecht beschermt alleen een origineel en oorspronkelijk werk. Er moet aangetoond worden dat het computerprogramma een intellectuele creatie is die eigen is aan de maker.

Wanneer is men schuldig aan softwarepiraterij?
In de computerwereld kan men bijvoorbeeld software downloaden of kopiëren om het daarna te installeren op een persoonlijke computer of op een bedrijfscomputer.

Koopt men in een computerwinkel een licentie aan om software te gebruiken, dan houdt deze licentie in dat men deze software mag 'gebruiken'. Men koopt dus niet de software zelf aan.

Bovendien zal deze licentie ook bepalen hoe dikwijls de software kan geïnstalleerd worden (op hoeveel computers dus). Installeert u de software op meer computers dan toegestaan, dan maakt u zich schuldig aan 'softwarepiraterij'.

Mag de softwarepolitie zomaar bij u binnenvallen?
De zogenaamde 'BSA' (de Business Software Alliance: dit is de overkoepelende organisatie van grote softwareontwikkelaars), kunnen, indien zij een vermoeden hebben dat er met illegale software gewerkt wordt, bij u binnenvallen.

Zij kunnen dan overgaan tot het opleggen van een boete, maar zij kunnen ook uw computer verzegelen!

MAAR… de BSA heeft niet het recht om zomaar bij u binnen te vallen! Zij moeten hiervoor de toestemming van de rechter hebben.

Uw computer in beslag nemen?
De softwarepolitie mag dan wel bij u binnenvallen, maar zij kan niet zomaar uw computer(s) in beslag nemen, tenzij zij natuurlijk over harde bewijzen beschikt dat u zich schuldig maakt aan softwarepiraterij.

MAAR… ons Hof van Cassatie oordeelde onlangs dat de softwarepolitie uw bedrijf niet mag lam leggen door computers in beslag te nemen indien het mogelijk is om op een andere manier te werk te gaan en hun onderzoek uit te voeren!

Ons advies
Wees steeds voorzichtig en alert bij het installeren van software. Koopt u een licentie aan, kijk dan goed na hoe vaak u deze licentie kan gebruiken en hou alle licenties en documentatie netjes bij zodat u (indien nodig) alles kan voorleggen aan de softwarepolitie.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.