Bedrog bij het afsluiten van een contract: Opgepast!

In de praktijk komt het steeds vaker voor: men verkoopt een goed, maar men verzwijgt belangrijke informatie zodat de kandidaatkoper zeker niet zou afhaken!

Trefwoorden: #bedrog, #contracten, #juridisch advies, #rechter, #Solange Tastenoye, #uitspraak, #verkoop

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Men probeert dus door het verzwijgen van deze informatie toch zijn goed te verkopen, zonder er bij stil te staan dat de verkoper zich op dat ogenblik schuldig maakt aan 'bedrog'. Wat kan er in dergelijke situaties gebeuren?

Het gebeurt zeer vaak dat bij een verkoop, de toestemming tot aankoop verkregen wordt door verkeerde of zelfs misleidende informatie te geven. Nochtans is een verkoper verplicht om alle juiste en volledige informatie mee te delen aan de koper.

Wordt er achteraf een gebrek vastgesteld in deze informatieplicht van de verkoper, dan kan deze laatste hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Zelfs indien zijn informatie correct was, maar toch een foutieve schijn doet ontstaan ten opzichte van de koper, dan nog kan hij aansprakelijk geacht worden.

Indien de koper vaststelt dat de door hem aangekochte goed niet voldoet aan de aspecten die door de verkoper werden aangehaald, dan kan de koper wel een paar verweermiddelen inroepen tegen deze verkoper.

De koper zal wel moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de onjuiste informatie van de verkoper en de schade die hij geleden heeft.

Het komt er op neer dat de koper het goed niet zou gekocht hebben, of onder geheel andere voorwaarden, indien hij op de hoogte zou geweest zijn van de mankementen. In de praktijk betekent dit dat de koper bijvoorbeeld 'bedrog' kan inroepen tegen de verkoper.

Wat is “Bedrog”?
Bij bedrog wordt de koper opzettelijk op een dwaalspoor gebracht. De dwaling wordt hier met opzet veroorzaakt. Om van bedrog te kunnen spreken is het niet noodzakelijk dat er daden gepleegd worden, woorden kunnen volstaan.

Ook hier zal het de rechter zijn die zich zal moeten uitspreken over het feit of er al dan niet bedrog aanwezig was ten tijde van het afsluiten van de koopovereenkomst. We halen hieronder een recent geval aan waarover de rechter zich diende uit te spreken.

De feiten en omstandigheden
Verkoper Omer verkoopt een magazijn dat vlak aan het bedrijf van de firma Janssens paalt en dit voor een prijs van 120.000 euro. Een paar jaar laten wordt de firma Janssens (de koper) betrokken in een procedure met zijn buurman; die is eigenaar van een handelspand dat aan de andere kant van het bedrijf van de firma Janssens paalt!

Blijkbaar was er al enige tijd een hangende procedure tussen deze buurman en verkoper Omer. Omer had hierover nooit iets gezegd tegen koper de firma Janssens, ondanks het feit dat deze procedure was ingeleid door deze buur, het jaar vóór de verkoop van het magazijn!

Het onderwerp van deze procedure was het feit dat er een afvoerbuis stuk was van het pand dat de firma Janssens hier kocht, waardoor er waterschade was ontstaan bij de buurman.

Vermits de firma Janssens de nieuwe eigenaar was geworden, is het zij die door de rechter veroordeeld wordt om de gebrekkige afvoerbuis te herstellen zodat de buurman geen waterschade meer zou oplopen. De firma Janssens laat alle nodige werken uitvoeren.

Uiteindelijk komt firma Janssens met haar buren overeen om een totaal bedrag van 60.000 euro te betalen en dit ter afrekening van alle schade en kosten.

Feit is nu dat de firma Janssens zich tot verkoper Omer wendt, omdat zij vindt dat Omer bedrog heeft gepleegd. Dit omdat hij nooit iets verteld heeft over een geschil met de buurman.

Voordat de verkoop van het magazijn doorging, was er al een procedure hangende bij de vrederechter. De firma Janssens vindt nu dat Omer gehandeld heeft met bedrieglijk inzicht.

De firma Janssens wenst dat de rechter besluit dat er bedrog werd gepleegd bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst en wenst dat de 60.000 euro die hij betaalde aan zijn buurman, door verkoper Omer wordt terugbetaald!

Beslissing van de rechter
De rechter beslist dat verkoper Omer de procedure omtrent de burenhinder met de buurman, opzettelijk, bewust en met bedrieglijk inzicht heeft verzwegen ten tijde van de onderhandelingen in verband met de verkoop van het magazijn.

De rechter meent dat - door het verzwijgen van deze informatie - verkoper Omer een kunstgreep heeft toegepast om de firma Janssens toch maar te doen kopen! Het gaat hier volgens de rechter duidelijk om een bedrieglijk verzwijgen van informatie: 'verkoper Omer was te kwader trouw!'.

De rechter neemt ook het argument van de firma Janssens aan, namelijk dat zij niet zou hebben gekocht aan dezelfde prijs indien zij op de hoogte zou geweest zijn van deze hangende procedure met de buurman.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.