Erosie aan bron aanpakken met behoud van gewasrendement

Via het 'Gomeros'-project zoeken MILVO, Inagro en PCG samen met landbouwers uit hoe ze erosie aan de bron kunnen aanpakken met behoud van het gewasrendement.

Trefwoorden: #Erosie, #gewasrendement, #Gomeros, #groenten, #groenteteelt, #IWT-LA-traject

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Het IWT-LA-traject 'Gomeros' zal vier jaar lopen en focust zich op maïs en groenten op rood en paars ingetekende percelen (waar een brongerichte aanpak van een erosieprobleem nodig is).

De drie onderzoekscentra zullen in deze erosiegevoelige streken in Vlaanderen proefvelden aanleggen met niet-kerende bodembewerking in vlakveldse groenten en strip-till in maïs.

Een kleine, maar kritische groep landbouwers zal vervolgens samen met de onderzoekers kijken hoe het teeltsysteem kan worden geoptimaliseerd zodat het erosieprobleem effectief wordt bestreden én het gewasrendement wordt gevrijwaard.

In de groenteteelt is het verre van evident om voor niet-kerende bodembewerking te kiezen, want zelfs kleine problemen kunnen in een belangrijke daling in opbrengst of kwaliteit resulteren.

Bij fijnzadige teelten, zoals vlakvelds witloof en ajuin, zit het knelpunt bij de zaaibedbereiding en goede kieming van de zaden. Bij late teelten, zoals kolen, kan de groeistart van het gewas in het gedrang komen.

Omdat de gewasresten niet worden ingeploegd, is er ook meer kans op opbrengstderving door schadeverwekkers, zoals slakken en de bonenvlieg. Ook maïs zit mee in het 'Gomeros'-project omdat het een belangrijk gewas in onze contreien is.

Per regio zullen vijf tot tien landbouwers zo'n twee à drie keer per seizoen samenkomen met de onderzoekscentra. Vanuit hun kennis en praktijkervaring zullen ze debatteren over de details van de toegepaste bodembewerking en de resultaten.

De groep bepaalt ook collectief welke teelttechniek(en) het meest beloftevol zijn en hoe het teeltsysteem kan worden geoptimaliseerd. De geformuleerde suggesties gaan vervolgens meteen in experiment op de proefvelden bij landbouwers.

In iedere veldproef wordt eveneens een behandeling met de huidige praktijk (bv. ploegen) ingepast als referentie. De onderzoekers zullen de opkomst, gewasopbrengst en –kwaliteit meten, en bepalen in welke mate erosie wordt tegengegaan en storende lagen worden opgebroken.