Leveringsbon verplicht voor betaling? Beter voorkomen dan genezen

De laatste tijd proberen klanten vaak onder de betaling van een factuur uit te komen en hiertoe zijn sommige schuldenaars vindingrijk.

Trefwoorden: #afspraken, #bestelbon, #juridisch, #leveringsbon, #Solange Tastenoye, #verkoop

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Zo proberen sommigen onder de betaling van een factuur uit te komen door te stellen dat ze geen enkele leveringsbon hebben getekend, of geen voorschot hebben betaald! Kan dit? En wat indien de klant zich verschuilt achter een 'verkeerde' levering?

Om zich in te dekken voor problemen rond leveringen, is het in eerste instantie steeds nuttig om over een bestelbon te beschikken. Hierop worden namelijk alle bepalingen opgenomen welke door de koper en de verkoper werden overeengekomen. Vanaf het ogenblik dat de verkoper en de koper tot een akkoord komen aangaande het voorwerp en de prijs, spreekt men van verkoop.

Op dat ogenblik komt de verkoop tot stand, ongeacht de levering en de betaling. Een bestelbon wordt in de meeste gevallen slechts opgesteld indien de goederen niet onmiddellijk kunnen geleverd of meegenomen worden. Toch is de verkoper verplicht om een bestelbon op te maken van zodra de koper een voorschot betaalt voor een goed of product dat pas later kan geleverd worden.

De leveringsbon wordt ondertekend bij het afleveren van goederen die werden besteld. Het feit dat men een dergelijke bon ondertekent, betekent dat de goederen werden geleverd, dat men iets ontvangen heeft, maar het houdt niet in dat de ontvanger van de goederen akkoord is met de levering (de goederen) op zich.

Stelt de ontvanger van de goederen later mankementen vast aan de geleverde goederen, dan kan hij optreden; maar dan wel binnen een zo kort mogelijke periode.

Wat kan zoal vermeld worden op een leveringsbon?
Er bestaan niet echt richtlijnen van wat er precies op een leveringsbon moet vermeld worden. Het is echter nuttig om de datum te vermelden, een omschrijving van de goederen die geleverd werden, naam en adresgegevens van de klant en uiteraard laat u deze klant ook tekenen voor ontvangst.

De ondertekening voor ontvangst gebeurt best door de klant zelf of door een werknemer die bevoegd is voor het in ontvangst nemen van goederen. Laat echter niet zomaar om het even wie tekenen want dat kan dan later weer tegen de leverancier gebruikt worden!

Kan het betalen van een voorschot een rol spelen bij de levering van de goederen?
De wet legt geen verplichting op tot het betalen van een voorschot. Een koper kan dus niet verplicht worden om een voorschot te betalen, doch in de praktijk zal een verkoper vaak overgaan tot het vragen van een voorschot. Wordt er geen voorschot door de koper betaald, dan zal de verkoper vaak de bestelling niet aannemen. Het komt er dan op aan dat verkoper en de klant/koper tot een compromis komen.

Bent u als leverancier verplicht om een leveringsbon af te geven?
Er bestaat geen wettelijke regel die een leverancier verplicht om bij levering een leveringsbon na te laten aan de besteller van de goederen. Deze laatste kan echter ook niet weigeren om de factuur van deze goederen te betalen omdat hij geen leveringsbon ontving!

Merken we echter op dat het afleveren van een leveringsbon wel zeer nuttig kan zijn. Op die manier worden problemen vermeden in verband met het al of niet afleveren van goederen. Tekent de klant een leveringsbon, dan is het duidelijk dat de goederen geleverd werden.

Wat indien de klant beweert dat het om een 'verkeerde' levering gaat?
Komen de geleverde goederen niet overeen met wat besteld werd, dan doet de klant er goed aan om de goederen niet in ontvangst te nemen en dus de levering niet te aanvaarden.

De koper moet echter wel kunnen aantonen dat de bestelde goederen en de geleverde goederen niet overeenkomen. Vandaar dus het belang van de bestelbon! Aanvaardt de klant de levering wel, dan betekent dit dat hij met alles akkoord gaat.

Als producent en leverancier van goederen of producten doet u er best aan om een duidelijke en gedetailleerde bestelbon op te maken en bij de levering van de goederen eveneens een leveringsbon te laten ondertekenen door uw klant.

Doet u dat niet dan kunnen er bij eventueel latere problemen, strubbelingen ontstaan over wat er niet of wel geleverd werd! In de praktijk stellen we vast dat een klant die niet wenst te betalen, met allerlei redenen komt aandraven om toch maar niet te moeten betalen.

In dergelijke omstandigheden is het steeds aangewezen om over de nodige documenten te beschikken. Wees dus steeds alert!


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.