Warmtealliantie Zuid-Holland realiseert warmtenet

Vijf partijen hebben onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend met als doel het gezamenlijk realiseren van een warmtenet.

Trefwoorden: #Eneco, #Gasunie, #Havenbedrijf Rotterdam, #Provincie Zuid-Holland, #warmtealliantie, #Warmtebedrijf Rotterdam, #warmtenet, #Zuid-Holland

Lees verder

Techniek

( Foto: Eneco )

ENGINEERINGNET.NL - Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam geven met dit initiatief een krachtige impuls aan de energietransitie in Zuid-Holland met een nieuwe, CO2-arme energievoorziening.

Het warmtenet bevindt zich op dit moment in een ontwikkelingsfase. Een gezamenlijk team van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werkt nauw samen met de provincie en heeft aansluiting gevonden bij lopende projecten van Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.

Hieruit is Warmtealliantie Zuid-Holland ontstaan. De ambitie is nu om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland. Er wordt toegewerkt naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren.

De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.

Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland: “Dit project sluit naadloos aan bij de koers van de provincie. Wij hebben de ambitie vastgelegd om in 2035 de gebouwde omgeving energieneutraal te hebben, en de glastuinbouw in 2050. De inzet en het hergebruik van warmte wordt daarin cruciaal.

Eerder deze maand hebben Gedeputeerde Staten al een voorstel tot de oprichting van het warmteparticipatiefonds van €65 miljoen aan Provinciale Staten voorgelegd, om naast de ontwikkeling van een hoofdinfrastructuur voor warmte bijvoorbeeld ook geothermie-projecten te steunen, en overtollige warmte uit de industrie nuttig te gebruiken in plaats van zomaar in de lucht te laten verdwijnen.”

In de haven van Rotterdam is veel industriële restwarmte beschikbaar. Ook daarbuiten is een reeks projecten dat kan worden ingepast, met daarbij ook duurzame bronnen als warmte uit geothermie-putten. Een eerste inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare warmte uit de haven van Rotterdam in potentie jaarlijkse ruim 500.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien.

Daarmee is de milieuprestatie van groot belang en van grote betekenis voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Door de inzet en hergebruik van warmte kan immers het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmtevoorziening worden vermeden. Dit leidt tot een belangrijke CO2-reductie.

De inzet van warmte uit kolengestookte elektriciteitscentrales is vanuit het oogpunt van duurzaamheidsambities en maatschappelijke discussies niet voorzien.