Certificatieplicht bovengrondse opslag gevaarlijke stoffen niet afschaffen

De Vereniging van Tankinstallateurs vreest dat het voornemen van de overheid om de certificatieplicht bij de opslag van gevaarlijke stoffen af te schaffen voor grote problemen kan zorgen.

Trefwoorden: #bovengrondse tankopslag, #certificatie, #gevaarlijke stoffen, #Vereniging van Tankinstallateurs, #wetgeving

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Het voornemen van de overheid om de certificatieplicht bij de opslag van diesel, huisbrandolie, maar ook oxiderende, bijtende of aquatoxische zuren en basische vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks te laten vervallen en de zorgplicht hiervoor bij de eigenaar-gebruiker neer te leggen, is een schoolvoorbeeld van ongewenste deregulering.

Fons Jans, voorzitter van de Vereniging van Tankinstallateurs (VTI): "Het zorgt er namelijk voor dat de professionele en specialistische kennis die nodig is om te beoordelen of de opslagtanks voldoen aan alle specifieke bodembeschermende eisen, niet meer gebruikt gaat worden. Met alle risico’s van dien en een verzwaring van de handhavingstaak van de gemeenten".

Op dit moment zijn instellingen die in bovengrondse tanks bedrijfsmatig gevaarlijke of brandbare vloeistoffen opslaan verplicht deze te laten installeren en onderhouden door daartoe speciaal gecertificeerde bedrijven.

Jans: "Voordeel van certificering is de waarborg dat de installatie aantoonbaar met de nodige expertise wordt gerealiseerd en dat het bevoegd gezag dankzij het certificatenregister een volledig overzicht heeft van alle locaties waar stoffen zijn opgeslagen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens of milieu. Ook gelet op Arbobepalingen is het loslaten van de certificatieplicht niet verstandig."

In het ontwerp Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), een van de uitvoeringsregelingen onder de nieuwe Omgevingswet, is de beleidskeuze gemaakt om de certificatieplicht voor de bovengrondse opslag van diesel, huisbrandolie en diverse zuren en basen niet langer verplicht te stellen.

De wetgever baseert zich hierbij op een vertrouwelijk RIVM-rapport waaruit zou blijken dat diesel geen gevaar voor de omgeving vormt in geval van brand. Ook wil de wetgever dat de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming wordt geïmplementeerd in het BAL en daarin is geen certificatieplicht voor bovengrondse opslag opgenomen.

Een vreemde redenering, want in opdracht van diezelfde overheid hebben breed gedragen expertcommissies de PGS 30 en PGS 31 richtlijnen specifiek voor tankinstallaties opgesteld die vanuit een risicobenadering, maar ook uit efficiency overwegingen juist voor certificering pleiten. Bovendien is brand niet het enige risico bij de opslag van gevaarlijke stoffen.