Een gesprek met een werknemer opnemen ?

Heb je een probleem met een werknemer uit te klaren, dan kan het wel eens gebeuren dat hij jullie gesprek opneemt met zijn smartphone. Maar… is dit wel toegelaten?

Trefwoorden: #gesprek opnemen, #portretrecht, #privacy, #smartphone, #Solange Tastenoye, #werknemer

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Onze Grondwet is duidelijk en stelt: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.” (art. 22)

De vraag stelt zich echter of je in onze huidige maatschappij nog wel kan spreken van privacy? Door het gebruik van computers, betaalkaarten, camera’s en dergelijke geef je een deel van je privacy prijs.

Normaal gezien, rekening houdend met bovenstaand artikel, mag je in je privéleven of in je woning doen wat je wilt. Je mag ook je mening zeggen in brieven, e-mails of (telefoon)gesprekken. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de overheid zich wel in je privéleven inmengen.

Foto’s nemen met je smartphone?
Het gaat hier om het zogenaamde ‘recht op afbeelding’ of ‘het portretrecht’. Concreet komt het erop neer dat indien je een foto van een persoon wenst te nemen, je zijn toestemming moet vragen. De foto van een persoon mag niet publiekelijk gebruikt worden zonder zijn toestemming. Laten we hier echter opmerken dat de persoon op de foto wel duidelijk herkenbaar moet zijn.

Deze toestemming kan je mondeling verkrijgen van de afgebeelde persoon. Toch is het raadzaam, om later problemen te vermijden, een schriftelijke toestemming te vragen. Je zal begrijpen dat, indien er zich ooit problemen zouden voordoen, mondelinge afspraken hieromtrent moeilijk te bewijzen zijn!

Foto’s op uw website plaatsen?
Er is de laatste tijd heel wat te doen omtrent ‘auteursrechten’, ‘intellectuele rechten’, enz… Vooral sinds het bestaan van het Internet worden heel wat inbreuken op deze wetgeving vastgesteld en gesanctioneerd. Daarom moet er voorzichtig omgesprongen worden met foto’s en filmpjes op een website.

Wil je foto’s van bijvoorbeeld je bedrijf of handelspand op je website plaatsen, dan is er op zich geen probleem. Maar zodra mensen, bijvoorbeeld een werknemer, op een herkenbare manier op deze foto’s te zien zijn, is voorzichtigheid geboden!

En wat met het opnemen van gesprekken?
Stel dat je een geschil hebt met een werknemer, mag je het gesprek met deze persoon stiekem opnemen? En kan die opname later als bewijsmateriaal gebruikt worden tijdens een gerechtelijke procedure?

Om deze vragen te beantwoorden moet nagegaan worden of de persoon waarmee je in gesprek bent een handelaar/bedrijfsleider is of een gewone particulier. Rechters oordelen wellicht wel dat de meeste gesprekken met een particulier deel uitmaken van zijn privéleven!

Gaat het om gesprekken tussen bedrijfsleiders/handelaars, dan liggen de zaken toch wat anders omdat men hier te maken heeft met een zakelijk gesprek (tenzij het over privé- aangelegenheden zou gaan). Deze zakelijke gesprekken zullen in veel gevallen door de rechter aanzien worden als een gesprek dat de privacy van de personen niet in de weg staat.

Onlangs sprak een rechter zich uit over een dergelijke zaak. Hier had de werknemer het gesprek in het kantoor van zijn werkgever stiekem opgenomen met zijn smartphone. Later, tijdens de rechtszaak, liet de rechter dit gesprek toe als bewijsmateriaal omdat hij meende dat het om een zakelijk gesprek ging en dus niet de privacy van de aanwezigen schond!

Of een dergelijke opname als bewijs kan dienen tijdens een rechtszaak, zal afhangen van hoe de tegenpartij hier tegenover staat! In de meeste gevallen zal de tegenpartij zich kanten tegen zo’n opname door bijvoorbeeld te stellen dat die op een ander tijdstip gemaakt werd, dat het niet de stem is van de betrokken persoon of dat er gesjoemeld is met de opname!

Het zal dus ook hier afhangen van het oordeel en de interpretatie van de rechter.


door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste