Samenwerking onderwijs en bedrijf in project ‘School of the Future’

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en ‘De Vlaamse Ondernemers’, een samenwerking tussen 18 Vlaamse werkgeversorganisaties, willen scholen helpen om toekomstige uitdagingen te counteren.

Trefwoorden: #bedrijfsleven, #essenscia, #innovatie, #onderwijs

Lees verder

Opleiding

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Met het project ‘School of the future’ willen de organisaties onderwijs­vernieuwing een boost geven.

Ze willen er onder ander voor zorgen dat de jobtevredenheid van het onderwijspersoneel verhoogt, de leerlingen optimaler worden voorbereid en bedrijven de juiste profielen kunnen aantrekken.

De organisaties vragen aan de Vlaamse overheid geen bijkomende middelen, maar wel dat ze dit project volmondig mee onderschrijft en een regelluw kader waarborgt waarbinnen in het schooljaar 2020-2021 een 10 à 15-tal proefscholen aan de slag kunnen gaan. Met het oog op een goede start worden de zes transformatieprocessen (zie onderaan) en de begeleidingsaanpak in het schooljaar 2019-2020 verder uitgewerkt.

De ambitie is om ervoor te zorgen dat alle scholen in Vlaanderen tegen het einde van de legislatuur 2019-2024 werken aan één of meerdere van de zes transformatieprocessen. Hiervoor kan er geleerd worden uit voorbeelden van andere scholen, een beroep gedaan worden begeleiding…

Gezien het uitzonderlijk draagvlak bij alle onderwijs- en arbeidsmarktactoren roepen de organisaties de nieuwe Vlaamse regering op om het project ‘School of the Future’ te verankeren in het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de bevoegde minister(s).


Welke transformatieprocessen kunnen scholen doorlopen om toekomstgericht onderwijs te bieden? Deze moeten nog onderzocht en uitgewerkt worden:

 1. De school als zinvolle en stimulerende werkplek
  • Een waarderend personeelsbeleid met aandacht voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid uitwerken;
  • (gedeeld) schoolleiderschap als cruciale factor;
  • innovatieve arbeidsorganisatie verkennen;
  • de school als lerende organisatie uitbouwen.

 2. De school als krachtige leerplek voor elk kind
  • Betrokkenheid van leerlingen creëren vanuit motivatie. Het plezier van ontdekken, leren en creëren bijbrengen;
  • gelijke kansen bieden en alle talenten zich laten ontplooien;
  • leren op maat van de leerling uitbouwen;
  • leerlingen stimuleren en begeleiden naar verantwoordelijkheid voor het leerproces;
  • leercultuur bijbrengen aan de leerlingen als opstap naar levenslang leren.

 3. Doeltreffende school
  • Hoog inzetten op vakdidactiek;
  • excelleren op het vlak van kennis,
  • vaardigheden en leerresultaten;vakoverschrijdend werken waar nodig (bv. STEM);
  • evidence informed werken.

 4. Genetwerkte school
  • De school beweegt zich binnen een breed netwerk;
  • de school stelt duidelijke grenzen bij de rol die het netwerk opneemt, zodat de kerntaak van onderwijs niet in het gedrang komt.
  • partners in het netwerk

 5. Digitale school
  • Digitalisering binnenbrengen in de kernprocessen (leerproces) én ter ondersteuning van de secundaire processen (administratie etc.);
  • digitale competenties van leerlingen en onderwijsprofessionals ontwikkelen;
  • inzetten op digitale infrastructuur en leermiddelen;
  • leerlingen voorbereiden op het leven in een digitale maatschappij.

 6. Duurzame school
  • Zorgzaam omspringen met bronnen en omgeving;
  • een duurzame leer-, leef- en werkomgeving creëren;
  • in verbondenheid samenleven en -werken;
  • bewustzijn voor maatschappelijke uitdagingen bijbrengen.