Radiologische noodsituaties monitoren met drones

Door in de toekomst ook drones in te schakelen, zullen kleinere gebieden, zoals specifieke percelen of bijvoorbeeld landbouwgronden, sneller in kaart kunnen worden gebracht.

Trefwoorden: #drone, #FANC, #noodsituatie, #radiologisch

Lees verder

Nieuws

( Foto: goce - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In radiologische noodsituaties levert de meetcel (CELMES) gegevens aan voor de evaluatiecel (CELEVAL), die de meetgegevens vervolgens interpreteert en op basis daarvan adviezen formuleert om bevolking en leefmilieu te beschermen tegen de mogelijke radiologische impact.

Twee partners van de meetcel, de Civiele Bescherming enerzijds en SCK CEN anderzijds, hebben onlangs allebei een oefening met drones uitgevoerd. Voor de test hebben ze een site nodig waar er effectief meetbare radioactiviteit aanwezig is, om de technische capaciteiten van hun toestellen en de interpretatie van meetgegevens te verbeteren.

Ze zijn eerst te voet over de site gegaan, met dezelfde detector die nadien aan de drone wordt gehangen. Op die manier kunnen ze verifiëren of de gemeten radioactiviteitswaarden vanop de grond en in de lucht overeenstemmen. Umicore stelt zijn site in Olen graag ter beschikking voor de dronemetingen van vandaag.

Het gekozen terrein is historisch radiologisch verontreinigd, door de vroegere radiumproductie van het voormalige Union Minière. Een bijkomend voordeel is dat de meetgegevens van de testvlucht achteraf ook bruikbaar zullen zijn in het kader van de toekomstige sanering van het terrein.

Geert Biermans, hoofd van de dienst Radiologisch Toezicht op het Grondgebied van het FANC: “Het grote voordeel van de dronemetingen is dat je veel gerichter kan gaan werken. Je kan de bodemstalen beperken tot die gebieden waar de dronemetingen hebben uitgewezen dat er effectief sprake is van verhoogde concentraties van radioactiviteit.”


ACHTERGROND
De radiologische meetcel van het Nationaal Crisiscentrum werkt onder coördinatie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en bestaat uit een aantal technische en logistieke partners, waaronder de Civiele Bescherming(externe link), Defensie, het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).