• 19/03/2013

Vernieuwde regels voor ondernemingen bij aankopen via het internet

Wegens tijdsgebrek koopt u geregeld iets via het internet. Toch zijn velen nog wat schuchter om dit te doen daar zij zich afvragen vanaf wanneer de koop dan effectief tot stand komt.

Trefwoorden: #aankopen, #internet, #juridisch, #reglementen, #Solange Tastenoye, #wetgeving

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET -- Bovendien werden recentelijk een aantal regels gewijzigd indien men koopt via het internet. Hoe zit dat nu precies? Zijn deze nieuwe regels ook van toepassing op de aangestelden binnen een bedrijf of op de bedrijfsleider zelf?

Email en internet zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daar waar men enige tijd geleden alleen wat informatie opzocht via het internet, gaan mensen nu ook meer en meer kopen via het internet. Het is een andere manier van kopen en juridisch gezien moet er ook nagegaan worden hoe een dergelijke verkoop nu precies in zijn werk gaat en welke zijn juridische waarde is.

Vooreerst moeten we u attent maken op het feit dat naast het Belgisch recht, hier ook het recht van andere landen een rol kan spelen. Bij de aankoop van een goed of product via het internet kan later blijken dat het goed eigenlijk in het buitenland wordt aangekocht. In onze uiteenzetting gaan we er steeds vanuit dat ons Belgisch recht van toepassing zal zijn.

Volgens ons Belgisch recht komt een koop/verkoop tot stand door de loutere wilsovereenstemming van de betrokken partijen. Meestal is deze overeenkomst aan geen enkele vormvereiste onderworpen. Dit houdt in dat een koop via elektronische post correct kan afgesloten worden.

Concreet betekent dit alles dat een koop via het internet afgesloten is op het ogenblik waarop de bestelling bij de verkoper aankomt.

Nieuwe bedenktermijn bij een verkoop via website?
Het is inderdaad zo dat niet lang geleden onze Wet op de Handelspraktijken in een nieuw kleedje werd gestoken. In onze vroegere wetgeving had men het over 'een verkoop op afstand': dit was een bepaalde 'handelspraktijk' die door vele verkopers werd gehanteerd. Zo bijvoorbeeld een verkoop via een website.

Verkoopt men via een website dan komt de klant niet naar de leverancier/verkoper toe, maar koopt hij 'op afstand'. Bij een dergelijke verkoop op afstand kon de consument nog gedurende een termijn van 7 dagen de koop annuleren. Hij kon zich dus gedurende deze termijn 'bedenken'.

Ondertussen is voor de verkopen op afstand, door de nieuwe Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming, deze termijn van 7 dagen aangepast en gebracht naar 14 dagen. Deze wet omschrijft de 'overeenkomst op afstand' als elke overeenkomst tussen een onderneming en een consument betreffende goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

Met 'onderneming' bedoelt men elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, evenals zijn verenigingen. 'Techniek voor communicatie op afstand' is ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Wat indien u als bedrijfsleider of aangestelde binnen een bedrijf iets koopt via het internet?
Stel nu dat de koper geen gewoon consument is maar een bedrijfsleider of aangestelde binnen een bedrijf die koopt voor zijn of haar bedrijf, dan liggen de zaken wel wat anders.

Deze nieuwe wettelijke bepaling geldt namelijk alleen indien men verkoopt via een website aan een gewone consument. Alleen een particulier beschikt dus over deze bedenktermijn van 14 dagen.

Is de klant bijvoorbeeld een zelfstandig bedrijfsleider en koopt hij niet privé maar voor beroepsdoeleinden dan is deze regel dus niet van toepassing. In dat geval gaat de koop gewoon door en kan deze bedrijfsleider/koper zich niet meer terugtrekken.

We merken nog op dat de Wet betreffende Marktpraktijken het mogelijk maakt dat de verkoper eerst een betaling vraagt bij de koper (ook diegene die voor beroepsdoeleinden koopt!) die koopt via de website. Dit was in de vroegere wetgeving niet het geval!


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.