Wageningen UR zoekt partners voor ontwikkeling kristallisatietechnologie

Doel is om begin 2016 te starten met de bouw van een pilot plant om de verschillende mogelijkheden in beeld te krijgen.

Trefwoorden: #aminozuren, #anti solvent kristallisatie, #kristallisatietechnologie, #organische zuren, #pilot plant, #suikers, #Wageningen UR

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - Wageningen UR Food & Biobased Research heeft een nieuwe methode ontwikkeld om suikers, aminozuren en organische zuren te isoleren uit waterige stromen. Deze technologie is gebaseerd op ‘anti solvent kristallisatie’ en blijkt toepasbaar te zijn op meerdere grondstoffen.

Kristallisatietechnologie kan gebruikt worden voor het scheiden van waardevolle componenten uit complexe mengsels op een energie-efficiënte en kosteneffectieve manier. Wageningen UR zoekt partners om de technologie verder door te ontwikkelen in nieuwe projecten, bijvoorbeeld op het gebied van suikerrijke reststromen, eiwitten of organische zuren zoals agro- food reststromen, black liquor of industriële residuen.

Verschillende grondstof- en reststromen, zoals suikerbieten en zuivelgrondstoffen, bevatten waardevolle suikers, aminozuren en organische zuren. Vaak bestaan deze stromen uit een mix van componenten en deze vragen om veel bewerkingen om te komen tot een zuiver product. Dit maakt de processen duur en vraagt relatief veel energie.

In het door Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelde proces voor suikerstromen voegt men een anti-oplosmiddel aan de waterige massa toe waardoor de suikers minder oplosbaar worden. Vervolgens wordt het watervolume verkleind door het water weg te vangen.

Daardoor worden de suikers onoplosbaar en kristalliseren. De nieuwe technologie maakt lokale verwerking mogelijk, waardoor dan kosten voor transport en residuverwerking verminderd kunnen worden.

Op grotere schaal kan het proces gebruikt worden om bepaalde zuiveringen (zoals carbonatatie) achterwege te laten, en om een huidige centrifugestap te vervangen door een energiezuinigere, filtratiestap.

Naast de ontwikkeling van nieuwe processen, werkt Food & Biobased Research samen met IPSS Engineering aan de verdere uitrol van de technologie. IPSS vervult een belangrijke rol in de engineering en bouw van –in eerste instantie- een proeffabriek en in een later stadium industriële installaties.

De business case voor suikerkristallisatie is nu geheel doorgerekend. Het blijkt dat een proeffabriek op kleine schaal, direct bij de boer op het land, in vijftien weken (het normale bietenseizoen) de hoeveelheid suikerbieten van 300 hectare kan verwerken.

De voordelen voor de akkerbouwer zijn - behalve een nieuwe bron van inkomsten - het feit dat de aarde, het water inclusief een groot deel van de mineralen en het loof op het land blijven.

Akkerbouwcoöperaties in binnen- en buitenland (van Frankrijk en Duitsland tot Canada) tonen interesse in het systeem. Naar verwachting zal in 2016 de bouw van een proeffabriek in Wageningen starten. Deze zal dienen als grootschalig R&D faciliteit.

Een groot voordeel van de kristallisatietechnologie, is dat deze op kleine schaal uitgerold kan worden. Hierdoor zijn investeringen te overzien en kunnen proefprocessen kleinschalig en met beperkt risico getest worden.

De ontwikkelde technologie is toepasbaar op veel meer grondstoffen. Zo komen ook verwerking van verschillende suikers uit bijvoorbeeld bietensap of DLP, aminozuren uit protamylasse of andere ingedikte reststromen, of organische zuren uit pulp van vruchtensappen of bermgras in aanmerking.

Food & Biobased Research zoekt nieuwe partners om ook deze kansen te gaan verzilveren. Gezocht wordt naar partijen uit de voedingsmiddelenindustrie, maar ook naar partners bij boerenorganisaties, pulpproducenten (waaronder de papierindustrie) en partijen in de chemische sector.

Zowel toeleveranciers van reststromen als partijen geïnteresseerd in technologieontwikkeling of in zuivere eindproducten, zoals verschillende suikers, oligomeren, aminozuren en organische zuren kunnen een nuttige bijdrage leveren aan te ontwikkelen projecten.

Samen met een tiental industriële partners heeft Food & Biobased Research een vierjarig pps-voorstel ingediend bij de topsector AgriFood. Dit voorstel richt zich op enkele nieuwe ‘proofs of concept’ van de technologie voor verschillende grondstoffen en verdere ontwikkeling/optimalisatie van het proces voor winning van suikers zoals: sucrose, fructose, glucose, arabinose, rhamnose, xylose en oligomeren, maar ook organische zuren, aminozuren en hydroxyzuren.

Geïnteresseerde partijen kunnen voor 12 september contact opnemen met Food & Biobased Research.