11,9 miljoen euro subsidie voor tegengaan infectieziekten

Er zijn twee projecten gestart, waarbij circa 50 partijen betrokken zijn, die in Nederland en Duitsland de veiligheid van de zorg willen bevorderen.

Trefwoorden: #EurHealth-1Health, #health-i-care, #infectieziekten, #INTERREG V A-projecten, #kennisinstellingen, #zorginstellingen

Lees verder

research

( Foto: UTwente )

ENGINEERINGNET.NL - Gedurende de laatste decennia zijn een aantal nieuwe infectieziekten opgetreden, waarbij er sprake is van overdracht van dier naar de mens. Denk aan HIV, SARS, MRSA en Vogelgriep. Om infectieziekten tegen te gaan, gingen onlangs twee projecten van start.

Het gaat hierbij om INTERREG V A-projecten EurHealth-1Health en health-i-care. In beide projecten zijn ongeveer 50 partijen betrokken, waaronder kennis- en zorginstellingen en 30 MKB-bedrijven, die in Nederland en Duitsland de veiligheid van de zorg willen bevorderen.

Projectleider van beide projecten is prof. dr. Alex W. Friedrich, hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Universiteit Twente (UT) is één van de grootste partijen in dit project en tevens de enige technische universiteit.

Lisette van Gemert-Pijnen, UT hoogleraar Persuasive Health Technology van de faculteit Behavioural, Management & Social Sciences: “Met onze expertise van eHealth en GeoHealth willen wij een substantiële bijdrage leveren aan het voorkomen van infecties die worden veroorzaakt door bijzondere resistente micro-organismen en op het voorkomen van antibiotica resistentie bij mens en dier.”

Van de in totaal 11.9 miljoen subsidie die ter beschikking is gesteld voor beide projecten, gaat een aanzienlijk deel naar de UT voor onderzoek in de komende vier jaar. Van Gemert-Pijnen: “Minister Schippers van Volksgezondheid heeft bij de provincie Overijssel aangegeven dat het thema met name in deze regio veel aandacht behoeft."

"In Twente is het risico op dergelijke infecties hoog vanwege de intensieve veeteelt en we hebben hier ook te maken met een relatief grotere groep kwetsbare ouderen. Daarnaast grenzen we aan Duitsland, waar ook sprake is van intensieve veeteelt.”

Het project EurHealth-1Health richt zich op één van de grootste uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat: het voorkomen van infecties die niet meer met antibiotica te behandelen zijn. Daarvoor is het noodzakelijk het ontstaan van antibiotica resistentie aan te pakken.

Dit is slechts mogelijk door toepassing van een integraal “1Health-concept”: de gezondheid van mens en dier hangt rechtstreeks samen en wordt mede bepaald door het milieu. De bevolking wordt ouder, comorbiditeit neem toe en de gevoeligheid voor infecties stijgt. Gezamenlijke voorlichting en opleiding in de gezondheidszorg, de veterinaire sector en de landbouw zijn van groot belang.

De UT is betrokken om de sector voor overstijgende besluitvorming te ondersteunen met eHealth technologie. Twee promovendi zullende de komende jaren worden ingezet om op basis van data over infecties, uitbraken en omgeving besluitvormingsmodellen te ontwerpen voor zorgpartijen zodat proactief en gerichte acties mogelijk zijn. Als voorbeeld kan genoemd worden de MRSA uitbraken in verpleeghuizen, ziekenhuizen en bij intensieve veeteelt.

Van Gemert-Pijnen licht toe: “Collega-onderzoekers van de faculteit ITC hebben veel ervaring in methoden om voorspellende modellen te ontwikkelen op basis van geo-data. Daarnaast heeft de faculteit EWI kennis om mobiliteitsdata met behulp van sensor technologie te analyseren. Samen met onze gedragswetenschappelijke inzichten kan deze kennis gebundeld worden in een – op gebruikers gerichte - technologische ondersteuning."

"Voor de ontwikkeling van technologie werken wij vanaf de start namelijk altijd samen met de gebruikers van het systeem. In de toekomst kunnen zorgverleners tijdig geïnstrueerd worden over de kansen op infectiegevaar en in real time ondersteund worden met op big-data gebaseerde gerichte adviezen voor besluitvorming.”

Nederlandse en Duitse experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de gezondheidszorg hebben binnen het project health-i-care hun krachten gebundeld. Van Gemert-Pijnen: “Bekeken wordt hoe eHealth ingezet kan worden voor training van zorgpartijen via eLearning programma’s. De UT fungeert als kennispartner voor de MKB’s en de spin-off bedrijven, zowel in de eerste fase in het ontwikkelen van innovaties, als bij het in de markt zetten van eHealth diensten en producten.”

Beide projecten worden de komende jaren uitgevoerd in de grensregio tussen Nederland en Duitsland. Hiermee wordt voortgebouwd op het grensoverschrijdend netwerk dat in vorige projecten, zoals MRSA-net en EurSafety, in de afgelopen 8 jaar is gecreëerd met universiteiten, ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsenzorg.