• 06/02/2014

Vlaamse overheid keurt MER-rapport Blue Gate Antwerp goed

MER-rapport voor ontwikkeling ‘Blue Gate Antwerp’ van brownfield tot duurzaam bedrijventerrein is goedgekeurd. "Er waren nauwelijks ingrijpende aanpassingen nodig."

Trefwoorden: #blue gate, #blue gate antwerp, #brownfield, #ecologie, #economie, #mer, #milieu, #milieueffectrapport

Lees verder

Nieuws

( Foto: Blue Gate )

ENGINEERINGNET.BE - Blue Gate Antwerp heeft een belangrijke stap vooruit gezet. Het MER-rapport (milieueffectrapport) is door de Vlaamse administratie goedgekeurd zonder dat naar verluidt ingrijpende wijzigingen nodig waren.

Een milieueffectrapport geeft een beeld van de gevolgen voor mens en milieu en biedt maatregelen aan om eventuele negatieve effecten te vermijden, milderen of compenseren.

Qua mobiliteit heeft het project weinig impact op het hoofdwegennet, enkel op de omliggende kruispunten. Uit het rapport blijkt ook dat de luchtkwaliteit nauwelijks hinder zal ondervinden, en er zal ook geen geluidshinder voor omwonenden zijn. Inzake lichthinder zullen enkele maatregelen noodzakelijk zijn. De sanering zal dan weer een positieve impact hebben op de kwaliteit van bodem en grondwater.

Op de natuur wordt wel grondig ingegrepen. Er verdwijnt heel wat groen, maar ter compensatie komt er een groene corridor van 14,5 hectare, wordt het bedrijventerrein aangelegd met oog voor ecologie en groen en voorziet Blue Gate Antwerp in een financiële compensatie.

De impact op het landschap is onder meer door de voorziene ophoging aanzienlijk. Dat wordt gecounterd door een beeldkwaliteitsplan dat de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling garandeert.

Tenslotte is er het industrieel erfgoed. Dat wordt gedeeltelijk behouden en gedeeltelijk gesloopt. Daarover werd een erfgoedconvenant gesloten met het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed.

Nu het project-MER goedgekeurd is, kunnen stedenbouwkundige of milieuvergunningen aangevraagd worden.


(Bert Belmans)

ACHTERGROND
Blue Gate Antwerp is een brownfield dat herontwikkeld wordt tot een 'duurzaam' bedrijventerrein. De ambities van de initiatiefnemers, stad Antwerpen en Vlaanderen, zijn hoog. Het project moet een topterrein in Vlaanderen en Europa worden.