Waterschappen investeren 5 miljard euro in komende vier jaar

Dit bedrag wordt onder meer besteed aan het verbeteren van waterkeringen, gemalen, waterzuiveringsprojecten, (vaar)wegen, ICT en huisvesting.

Trefwoorden: #(vaar)wegen, #gemalen, #huisvesting, #ICT, #investeren, #waterkeringen, #Waterschappen, #waterzuiveringsprojecten

Lees verder

Techniek

( Foto: Unie der Waterschappen - CBS )

ENGINEERINGNET.NL - Twee miljard euro is begroot voor werk aan waterkeringen om Nederland te beschermen tegen het zeewater en overstromingen van meren en rivieren, zo blijkt uit begrotingscijfers van de waterschappen.

De waterschappen verwachten voor de periode 2016-2019 ook nog 1,4 miljard euro te investeren in gemalen en andere infrastructuur om de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater beheersbaar te houden.

Voor waterzuiveringsprojecten verwachten de waterschappen investeringen van 1,3 miljard euro en voor overige investeringen zoals (vaar)wegen, ICT en huisvesting 0,3 miljard euro.

Dit aldus het Centraal Bureau van de Statistiek, die de begroting van de waterschappen voor de komende vier jaar heeft doorgelicht.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wat het noordelijk deel van Noord-Holland beslaat, investeert in de periode 2016-2019 voor meer dan 300 miljoen euro in de bescherming tegen hoogwater vanuit de zee en de binnenwateren. Het gaat onder andere om vernieuwing van de Markermeerdijk, de hoogwaterkering Den Oever en de Prins Hendrikzanddijk in Texel.

Het Waterschap Noorderzijlvest, gelegen in west en noord Groningen, investeert ook voor meer dan 300 miljoen euro in waterkeringen in dezelfde periode. Het gaat hier om onder andere dijkverbetering tussen de Eemshaven en Delfzijl en verbetering van de zeedijk Lauwersmeer en Waddenzeedijk.

Waterschap Rivierenland, gelegen in het stroomgebied van Lek, Merwede en Waal, raamt investeringen van meer dan 300 miljoen euro voor onder meer dijkverbeteringsprojecten die vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Ruimte voor de Rivier.

De taak van waterschappen is om Nederland te beschermen tegen hoog water, te voorzien van oppervlaktewater van goede kwaliteit en met een beheersbaar waterpeil en te zorgen voor een goede afvalwaterzuivering.

De uitgaven die de waterschappen maken voor die taken, dekken zij vrijwel geheel uit de waterschapsbelasting. Waterschappen verwachten in 2016 bijna 2,7 miljard euro op te halen aan belastingen. Dit is een stijging van 1,9 procent ten opzichte van 2015.

De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt naar verwachting in 2016 met 2,5 procent naar 1,4 miljard euro. De watersysteemheffing is vooral bedoeld voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, waterlopen alsmede het waterpeilbeheer.

Deze heffing kent meerdere tariefsystemen. Zo betalen alle inwoners een ingezetenetarief per huishouden. Daarnaast is er een tarief voor woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden. Dit tarief is gebaseerd op de WOZ-waarde van het gebouw. Ook zijn er aparte tarieven voor eigenaren van grond zonder bebouwing en van natuurterreinen. Deze laatste twee betalen een tarief per hectare grond.

De opbrengst voor waterzuivering stijgt met 1,2 procent naar 1,3 miljard euro in 2016. Huishoudens en bedrijven betalen deze heffing voor de zuivering van het afvalwater. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate waarin zij het water vervuilen, dit wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden.