• 26/06/2012

Smart Grids vergen aanpassingen waar iedereen beter van wordt

Elektriciteitsnetwerken zijn essentieel voor een duurzame energievoorziening, maar de manier waarop bestaande netten nu zijn georganiseerd staat de realisatie in de weg.

Trefwoorden: #ECN, #elektriciteit, #elektriciteitsnetten, #smart grids

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL -- Smart Grids kunnen hier verandering in brengen maar dan moeten, volgens een nieuwe studie van het ECN, de verschillende partijen binnen de elektriciteitssector wel in staat worden gesteld om op een andere manier met elkaar samen te werken.

Bij een stijgende vraag naar elektriciteit, bijvoorbeeld door elektrische auto's, en een stijgend aanbod van duurzame energie uit veel decentrale, variabele bronnen, stijgen de kosten van onze elektriciteitsnetten enorm.

Dit is één van de belangrijkste barrières voor een duurzame energievoorziening. Er zijn daarom nieuwe, innovatieve opties nodig in elektriciteitssystemen waarmee kosten kunnen worden beperkt. Smart Grids staan hierbij centraal.

Met Smart Grids kan de flexibiliteit van producenten en consumenten beter worden ingezet in zowel elektriciteitsmarkten als -netwerken. Maar daarvoor moeten partijen als leveranciers en netbeheerders wel worden gestimuleerd samen te werken om het maximale uit de flexibiliteit te halen. ECN heeft onderzocht met welke rolverdeling en onderlinge interacties dit mogelijk is.

ECN vindt in deze analyse dat de kernfuncties van Smart Grids kunnen worden gerealiseerd wanneer partijen op een andere manier samenwerken en wanneer het elektriciteitssysteem op een andere manier wordt gecoördineerd.

Dit leidt tot baten voor elektriciteitsleveranciers en -producenten, netbeheerders èn eindgebruikers. Door deze aanpassingen kan een groter deel van de baten van Smart Grids business cases werkelijkheid worden.

De belangrijkste aanpassingen zijn een herformulering van de bestaande transportplicht met verruiming van de mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement. Bij een tekort aan transportcapaciteit om elektriciteit te vervoeren wordt congestiemanagement gebruikt om de capaciteit te verdelen over netwerkgebruikers.

ECN doet een voorstel voor een ander systeem voor congestiemanagement, dat meer ruimte biedt voor samenwerking van partijen in Smart Grids en daarmee leidt tot lagere kosten. <(GL) (bron en foto: Engineers Online)