Havenbedrijf, Gasunie en EBN onderzoeken haalbaarheid CCS via Rotterdam

Doel is CO2 te verzamelen in het Rotterdamse havengebied en dat vervolgens te transporteren naar (lege) olie- en gasvelden onder de Noordzee, om het broeikasgas daar op te slaan.

Trefwoorden: #Carbon Capture and Storage, #CCS, #CO2, #EBN, #Gasunie, #gasvelden, #Havenbedrijf, #olievelden, #Rotterdam

Lees verder

nieuws

( Foto: Port of Rotterdam )

ENGINEERINGNET.NL - Het afvangen en opslaan van CO2 wordt zowel internationaal als in het regeerakkoord genoemd als een belangrijk instrument om de CO2-uitstoot terug te dringen. De Engelse term hiervoor is CCS, wat staat voor Carbon Capture and Storage.

Met name olieraffinaderijen en de chemiesector menen op korte termijn niet te kunnen beschikken over voldoende hernieuwbare of circulaire alternatieven om tijdig hun CO2-uitstoot te reduceren tot een niveau dat nodig is voor het behalen van klimaatdoelstellingen.

Met afvang en opslag van CO2 krijgen deze sectoren mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen in de periode dat ze de transitie naar biobased, hernieuwbaar of circulair nog niet gemaakt hebben.

CCS wordt vooral beschouwd als een kosteneffectieve en snel toepasbare oplossing die er gedurende de transitie voor zorgt dat klimaatdoelstellingen kunnen worden gehaald.

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN onderzoeken daarom gezamenlijk de mogelijkheden om een basisinfrastructuur te realiseren voor het verzamelen en transporteren van CO2 in het Rotterdamse havengebied, dat vervolgens opgeslagen kan worden in (lege) olie- en gasvelden onder de Noordzee.

Planning is deze haalbaarheidsstudie rond de jaarwisseling af te ronden. Bij een positieve uitkomst volgt dan verdere uitwerking van het project. Het streven is om in 2018 een investeringsbeslissing te nemen. Het systeem kan dan in 2020 operatoneel zijn.

De ambitie is om vanaf 2020 twee miljoen ton CO2 per jaar op te slaan, wat oploopt naar vijf miljoen ton per jaar in 2030. Alle industrieën in Rotterdam samen stootten in 2015 bijna 30 miljoen ton CO2 uit.

Gasunie, Havenbedrijf en EBN gaan in het kader van de studie uit van een robuuste basisinfrastructuur voor transport en opslag, waar diverse bedrijven hun CO2 in kwijt kunnen. Door deze ringleiding en opslaginfrastructuur als een collectieve voorziening op te zetten, zijn er belangrijke kostenvoordelen.

De verwachting is dat dit ook gunstig doorwerkt in het Rotterdamse vestigingsklimaat, waar industrie straks met een lagere CO2-voetafdruk zal kunnen produceren dan elders.

Er lopen gesprekken met verschillende bedrijven in de chemie en raffinagesector over het afvangen en leveren van CO2. Tot aanleg van de infrastructuur wordt pas overgegaan als duidelijk is dat bedrijven ook daadwerkelijk van het systeem gebruik gaan maken.

Het ligt in de bedoeling om, naast opslag onder de Noordzee, ook meer CO2 aan tuinders te leveren en in de toekomst mogelijk ook aan andere industriële afnemers. Twee bedrijven, Alco en Shell, leveren nu al CO2 aan de glastuinbouw in het Westland.