Op bezoek bij de Maintenance Managers van het jaar 2017

Ann Van Look en Maxine Frimpong wonnen als ‘tandem’ deze titel. Ann is Maintenance Manager en Maxine is Asset Manager. Beide functies zijn er onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Trefwoorden: #Ann Van Look, #maintenance, #maintenance manager, #maintenance manager van het jaar, #Maxine Frimpong

Lees verder

maint_art

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Maintenance Manager Ann Van Look: “Enkele jaren geleden voerde BASF een reorganisatie door. Er is beslist om onderhoud in korte en lange termijn op te splitsen. De asset manager is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de installaties. Hij/zij bepaalt hiervoor de nodige onderhoudsstrategieën en beheert de budgetten.

De Maintenance Manager vult de onderhoudsstrategie in en zorgt dat de installaties maximaal operationeel blijven. Onze job is meer op ‘people management’ gericht. Wij zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats, dat de technici de nodige opleidingen krijgen en hun taken op de best mogelijke manier kunnen uitvoeren.”

Asset Manager Maxine Frimpong: “De job als Asset Manager is ruimer dan onderhoud: wij zijn de reliability ingenieurs van de installaties. Wij werken op de volledige levenscyclus van de assets. We zijn er bij vanaf het ontwerp en de aankoop van een nieuwe installatie of installatiedelen. Vervolgens werken we met onze dedicated onderhoudsstrategieën aan een optimale levensduur en levensduurverlenging.

Indien nodig nemen we via vervangingsinvesteringen op een veilige manier assets tijdig uit gebruik. We schatten zowel voor onze nieuwe installaties als voor de bestaande assets de risico’s van elke installatiecomponent in. In deze criticaliteitstudie brengen we de faalkans in kaart, samen met de consequenties in maintenancekosten en productieverlies. Op basis van al deze gegevens dokteren we uit hoe we deze risico’s en onvoorziene uitval kunnen vermijden of inperken.

Dit resulteert in preventieve onderhoudsplannen, proactieve handelingen en soms prescriptief onderhoud. We stemmen ook ons wisselstukkenbeheer hierop af. Natuurlijk steeds in combinatie met een kostenplanning en budgetbeheer. Het falen van equipments kan je met geen enkel plan volledig uitsluiten maar door een goede monitoring en een plan B, ben je volledig gewapend. Vervolgens is het aan de Maintenance Managers om uit te dokteren hoe ze deze strategieën op de beste en meest kostenefficiënte manier in de praktijk kunnen vertalen.”

“Wat als alle bestaande installaties in kaart zijn gebracht? Zal uw job zich dan beperken tot de nieuwe assets?”
Maxine Frimpong:
“Neen, integendeel. Het werk van een Asset Manager is een continu verbeteringsproces en is nooit gedaan. Wanneer we de top 10 troublemakers hebben aangepakt, starten we met nummer 11.

Ook de beschikbaarheid zelf is functie van variabele parameters, zoals de productienoden, de wijzigende procescondities, de leeftijd van de installaties en de daaruit volgende ouderdomskwaaltjes. Zelfs de variabele economische situatie. Met andere woorden: we moeten onze strategieën geregeld aanpassen aan de doelstellingen die de Business Units voorschrijven.”

Ann Van Look: “Ook de job van een Maintenance Manager blijft evolueren. Er kunnen zich nieuwe en andere problemen voordoen als gevolg van bijvoorbeeld de leeftijd van de installatie. Chemische en fysische eigenschappen van producten in de installatie kunnen veranderen waardoor de impact op de installatie verandert.

Daarnaast stromen ook steeds meer informatica en nieuwe technologie de fabrieken in. Aan ons team om al deze nieuwe evoluties transparant te maken, zodat Assets de strategieën kunnen bijschaven. Daarom zijn we erg strikt in databeheer. Alle storingen, problemen, incidenten, acties en oplossingen houden we in SAP bij.”

Maxine Frimpong: “Deze informatie helpt ons eveneens bij het ontwikkelen en aankopen van nieuwe installaties. Want we kunnen in de conceptuele fase al nadenken over manieren om bepaalde problemen en/of onderhoudsactie te voorkomen.”

“Staat de ene persoon hiërarchisch dan boven de andere?”
Ann Van Look:
“Ons organigram is zo opgebouwd dat we een evenwaardige functie hebben. We werken als het ware in ‘tandem’. Wat de Asset Manager voorschrijft, proberen we zo goed mogelijk uit te voeren. We worden wel betrokken bij het opstellen van deze strategieën en fungeren als hun belangrijkste raadgevers.

Bovendien is de onderhoudsstrategie niet alleen gerelateerd aan wat Assets ons voorschrijft. Ook de installatie zelf en de visie van de Business Unit spelen een rol. Dit laatste wordt vooral door economische factoren bepaald. Het kan zijn dat het de visie is om een 100% beschikbaarheid te hebben, maar het kan evenzeer dat het streefdoel is om te produceren tegen de laagste kost per ton.”

Maxine Frimpong: “In ons specifieke geval is het niet zo dat wij effectief samenwerken. Ann is Maintenance Manager voor onze vijf zuurbedrijven en de plant waar BASF ammoniak produceert. Zelf ben ik Asset Manager voor de bedrijvencluster die butadieen, isobuteen, polyisobuteen en formaldehyde produceert.

De resources zijn afgestemd op de grootte van onze cluster. Ik focus voornamelijk op het mechanische luik, terwijl mijn collega zich op automatisatie richt. Diezelfde opdeling is doorgetrokken in de organisatie van onze Maintenance Manager waarbij geschikt technisch mechanisch en meet- en regelpersoneel eveneens in duo werkt.”

“Wat zijn de grootste uitdagingen in jullie job?”
Ann Van Look:
“Het vinden van technisch opgeleide mensen is zonder twijfel de allergrootste uitdaging. Te weinig jongeren en zeker te weinig meisjes kiezen voor STEM-onderwijs of technische beroepen.”

Maxine Frimpong: “De maximale beschikbaarheden van onze installaties aanhouden en blijven verhogen is dé grote uitdaging van onze job. Daarnaast is het inzetten van nieuwe technologieën in digitalisering en automatisering de uitdaging van de toekomst. We hoeven niet per se het warm water opnieuw uit te vinden.

We kijken dus ook naar bestaande technieken, bijvoorbeeld inspecties met robots, en trachten die in onze complexe chemische omgeving toepasbaar te maken. Dat is niet evident. BASF blijft hier continu investeren in innovatie en ontwikkeling om onze processen zo efficiënt en veilig mogelijk te laten lopen en te optimaliseren waar mogelijk.”

“Is de tandem asset-maintenance manager dé toekomst?”
Ann Van Look:
“Het is moeilijk om de rekening van andere bedrijven te maken. Bij BASF zien we dat deze formule wel degelijk vruchten afwerpt. Concrete cijfers kan ik niet geven. Die variëren naargelang de fabriek.

Niettemin is het duidelijk dat we aanzienlijk minder ‘brandjes blussen’ dan vroeger. Vandaag is het grootste deel van onze interventies preventief of predictief. Een maximaal aantal voeren we zelfs in lopend bedrijf uit. Op die manier slagen we erin om ook onze shutdowns beter te plannen en hun aantal of de duurtijd te beperken. De beschikbaarheid van de installaties nam enorm toe.”

Maxine Frimpong: “Een belangrijk voordeel van deze planmatige aanpak is dat Maintenance nu beter kan focussen op de korte termijn en z’n resources ook beter kan toewijzen. De complementariteit van Asset en Maintenance ligt aan de basis hiervan.”

Ann Van Look: “Zelf vind ik het erg belangrijk dat de tandem-aanpak tot een veiliger onderhoud heeft geleid. Omdat we de ingrepen kunnen plannen, kunnen we veel beter de nodige voorzorgen nemen om de veiligheid van onze mensen en de eventuele contractormedewerkers te garanderen.

Een goed voorbereide job is altijd een veiligere job. Tevens kan je nagaan of je genoeg technici voor de betreffende acties hebt en/of de hulp moet inroepen van experts uit het centrale onderhoudsteam.”

Maxine Frimpong: “Om de complementariteit en uniformiteit over de hele site te garanderen, hebben we een heel mooie Asset Managers en Maintenance Managers community werking opgericht. Onze site telt 22 Maintenance Managers en assistent Maintenance Managers en 30 Asset Managers en assistent Asset Managers.

We komen regelmatig samen om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Zo verankeren we de kennis, best practices en ervaringen die de afzonderlijke installaties op onze site overstijgen. Via die communities leren we van elkaar, wordt kennis binnen de onderneming geborgd en creëer je een zekere uniformiteit in je aanpak en strategie. Het vormt tevens een opvangnet waarin meer ervaren collega’s de jongere/nieuwere mensen begeleiden.”

“Waarom dongen jullie mee naar de titel van Maintenance Manager van het Jaar?”
Maxine Frimpong:
“We wilden graag aantonen dat vrouwen wel degelijk hun mannetje kunnen staan in de onderhoudswereld. Technisch geschoold personeel is schaars en toch vinden maar weinig meisjes hun weg naar technisch of wetenschappelijk onderwijs. Dit initiatief wil stereotypes doorbreken en daar werken we graag aan mee. Hopelijk kunnen we zo een voorbeeld zijn en vrouwen stimuleren om voor een technische opleiding te kiezen.”

Ann Van Look: “We willen tevens de schijnwerpers richten op het feit dat BASF met plezier de deur openzet voor vrouwelijke werkkrachten met een technische achtergrond. We hopen met deze wedstrijd te tonen dat techniek geen alleenrecht voor mannen is. Je kunt in deze sector als vrouw een mooie carrière uitbouwen.”

Maxine Frimpong: “Daarnaast willen we tonen hoever BASF staat op het vlak van Asset en Maintenance management. En vooral… dat de tandem wel degelijk werkt en dat 1 + 1 = 3 is in dit geval !”


Door Els Jonckheere, Maintenance Magazine