6,2 miljard euro voor meer mobiliteit in een duurzamer Nederland

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt dit geld in 2018 aan innovaties in de infrastructuur, zoals in zelfrijdende auto's, zodat die tot de beste ter wereld blijft horen.

Trefwoorden: #Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, #duurzaam, #infrastructuur, #Rijksoverheid, #zelfrijdende auto

Lees verder

Nieuws

( Foto: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie )

ENGINEERINGNET.NL - Nederland staat wereldwijd op de derde plek van landen met de beste infrastructuur. Afgelopen jaren is er ruim 700 kilometer extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport dat op Prinsjesdag is aangeboden komt daar tot en met 2031 nog minstens 1.000 kilometer bij.

In 2018 investeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2,6 miljard euro in het hoofdwegennet. Er komt 268 kilometer aan nieuwe rijstroken bij en er wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan een snellere doorstroming van het verkeer.

Volgend jaar wordt ook uitgestippeld hoe Nederland nog weerbaarder wordt voor extreem weer als gevolg van het veranderende klimaat. Het Deltaprogramma bevat dit jaar voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het gaat om een aanpak om op lokaal en regionaal niveau de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken.

Voor onderhoud en aanleg van vaarwegen is in 2018 965 miljoen euro beschikbaar. Tot eind 2018 worden onder meer de keersluis Limmel, de vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis), de verruimde vaarweg Eemshaven-Noordzee en de vaargeul Wielingen worden opengesteld. Ook start de bouw van de sluis Terneuzen.

Met de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland zich vastgelegd op een verdere terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Het ministerie brengt in kaart welke maatregelen en innovaties nodig zijn om de doelstellingen voor 2030 (reductie van broeikasgassen met minimaal 40 procent ten opzichte van 1990) en 2050 (volledig klimaatneutraal) te kunnen halen.

In 2018 trekt het Rijk 526,7 miljoen euro uit voor de verbetering van waterveiligheid, 188,8 miljoen euro voor het beheer, onderhoud en vervanging en circa 22 miljoen euro voor de beschikbaarheid van zoet water. Het totale budget van het Deltafonds is in 2018 circa 1,1 miljard euro.

Na de versterking van de kust en de verbreding van de rivieren, zodat die meer water kunnen afvoeren, is het van belang ons land minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van wateroverlast, droogte en hittestress.

Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het Deltaprogramma 2018) schept hiervoor de voorwaarden voor de jaren na 2018. In de periode 2018-2031 is in het Deltafonds circa 17 miljard euro beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld op circa 1,1 miljard euro uitkomt.

In het spoor wordt 2,2 miljard euro geïnvesteerd. Al een paar jaar wordt het spoor op veel plekken in Nederland verbeterd. Op een aantal plekken in Nederland wordt het spoor voorbereid op meer treinen. Met ingang van de nieuwe landelijke dienstregeling 2018 rijden er bijvoorbeeld elk uur zes intercity’s tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, één van de drukste trajecten in Nederland.

Er is ook aandacht voor het versterken van de netwerkfunctie van Nederland in het mondiale vliegverkeer. Op Schiphol zullen tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Dit is afgesproken tussen sector en omgeving, en overgenomen door het kabinet.

Voor de periode na 2020 wordt komend jaar op basis van advisering door de Omgevingsraad Schiphol door het kabinet een besluit genomen over verdere groei van Schiphol, in balans met de omgeving. Ook wordt er verder gewerkt om de openstelling van Lelystad Airport in april 2019 mogelijk te maken.

Om Nederland in beweging te houden, stimuleert en ontwikkelt het ministerie nieuwe vervoerstechnieken en slimmere vormen van mobiliteit. Doel is om mensen zo efficiënt en comfortabel mogelijk van A naar B te laten reizen, waarbij zij soepel kunnen overstappen tussen verschillende vervoermiddelen. Welk vervoermiddel dat is, wordt steeds minder van belang. Er is een trend zichtbaar dat mobiliteit steeds vaker een dienst wordt.

Er komt een gerichte aanpak voor de termijn 2018-2020 om de bereikbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot terug te dringen.

De overgang naar slimmer en groener transport gaat samen met de stappen in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en met smart shipping, en ook met verder in de toekomst liggende ontwikkelingen als transport met drones en de hyperloop. De aandacht voor energieneutrale en duurzame infrastructuur en vervoermiddelen zal daarbij verder toenemen.

Het kabinet wil een reductie van het nationale verbruik van primaire grondstoffen van 50 procent in 2030, als tussenstap naar een volledig circulaire economie in 2050. In 2018 gaan de plannen van het dit jaar getekende Grondstoffenakkoord in uitvoering en wordt waar nodig bijgestuurd.

In het akkoord legt de Rijksoverheid samen met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden, en de milieu- en vakbeweging concrete plannen vast voor het volledig circulair maken van biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen in 2050.