Elia reageert op commotie rond afschakelplan voor komende winter

Voor wie haarfijn wil weten hoe het zit met Elia's afschakelplan deze winter: de beheerder heeft in zijn nieuwsbrief een gedetailleerde toelichting en een stand van zaken gepubliceerd.

Trefwoorden: #afschakelplan, #Damien Ernst, #eandis, #elektriciteit, #elia, #energieschaarste, #infrax, #noodplan, #Termont

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE – Er is nog steeds heel wat te doen over het noodplan van Elia voor komende winter in geval van energieschaarste.

Zo werd het plan na opmerkingen van de professor elektromechanica Damien Ernst van de ULg voor het Waalse landsgedeelte aangepast. Deze week heeft de Gentse burgemeester Daniël Termont op zijn beurt juridische stappen aangekondigd om 'zijn' havengebied veilig te stellen.

Via zijn nieuwsbrief zet Elia nu de puntjes op de 'i' over de officiële procedure en zijn 'rechten en plichten'. We schotelen u de integrale tekst voor.

"In de laatste weken is Elia herhaaldelijk in het nieuws geweest over het afschakelplan voor de komende winter. Naar aanleiding van het in vraag stellen van de toepassing van één van de criteria van het afschakelplan, heeft Elia de uitvoeringsmodaliteiten bijgestuurd om deze meer in overeenstemming te brengen met het ministerieel besluit.

Overeenkomstig het Technisch Reglement van het Transmissienet (art. 312 AR van 19/12/2002), werd in september het afschakelplan voorgesteld door de netbeheerder en vastgesteld per Ministerieel Besluit van 3 juni 2005, na overleg met de gewesten en advies van de CREG.

Het ministerieel besluit maakt meer bepaald melding van twee situaties: hoe het hoofd bieden aan plotse fenomenen (frequentiedaling als gevolg van een opeenvolging van probleemsituaties) en hoe het hoofd bieden aan situaties van ‘voorspelbare’ schaarste.

Voor elk van deze omstandigheden bepaalt het ministerieel besluit in welke prioriteitsorde de klanten mogen worden afgeschakeld of verwijst het naar de beslissingen die de minister moet nemen.

Wat de schaarstesituatie betreft, preciseert het ministerieel besluit geen specifieke prioriteitenlijst, terwijl een lijst voorzien is voor plotse fenomenen. Het verwijst hoofdzakelijk naar de beslissingen die de ministers van Energie en Economie moeten nemen.

Het ministerieel besluit bepaalt dat de afschakeling gespreid wordt over 5 geografische zones die telkens onderverdeeld zijn in zes opeenvolgende schijven. Voor elke schijf moet ‘nagenoeg’ 5% van de totale belasting van de geografische zone worden afgeschakeld.

Elia heeft in een interne nota en in overleg met de toenmalige ministers van energie, de interne procedure voor het afschakelplan voor de twee hierboven vermelde fenomenen vastgesteld. De lijst van de afschakelbare hoogspanningsposten is een onderdeel van de interne procedure.

Recent werd vastgesteld dat voor de twee geografische zones in het zuiden van het land, het indicatieve criterium van 5% aanzienlijk overschreden werd. Elia heeft in overleg met de distributienetbeheerders een aanpassing voorgesteld van de interne nota door elk van de schijven van deze twee zones in twee te splitsen (deel A en B) die alternerend zullen worden afgeschakeld.

Door een dergelijke aanpak voor te stellen heeft Elia dus getracht om rekening te houden met de demografische en institutionele argumenten van de verschillende bij het afschakeldossier betrokken partijen zonder de operationele eisen die noodzakelijk zijn om deze procedures efficiënt te activeren in gevaar te brengen. De beslissing om deze maatregel wel of niet te activeren en daarbij de procedure te volgen zoals voorgesteld door Elia blijft bij de minister.

Er moet onderlijnd worden dat de activatie van het afschakelplan een maatregel van “last resort” is, nl. als de maatregelen mbt sensibilisering en vermindering van het elektriciteitsverbruik zoals opgelegd door de overheid en de acties die de leveranciers kunnen nemen onder meer bij hun klanten, niet voldoende resultaat opleveren.

Het is daarom belangrijk dat elke partij binnen zijn rol de nodige acties onderneemt om de toepassing van het afschakelplan te vermijden.

Elia heeft een lijst van veelgestelde vragen ter beschikking gesteld op haar website.
Daarnaast hebben de distributienetbeheerders (Eandis, Ores, Resa, Sibelga, Infrax) gedetailleerde informatie over de afschakelzones beschikbaar gesteld op hun website."