Lawaaihinder! Maakte uw aannemer er zich schuldig aan?

Een buitenfirma komt herstellingswerken uitvoeren in uw bedrijf. Deze firma loopt wat achter op het afgesproken schema en daarom begint deze firma wat vroeger in de morgen.

Trefwoorden: #juridisch advies, #lawaaihinder, #maintenance, #Solange Tastenoye, #werken

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - De firma start nu namelijk om 7 uur ’s morgens. Een buurtbewoner vindt dat hij hierdoor het slachtoffer is van abnormale lawaaihinder en stapt naar de politie! Mag deze firma zich nu aan een boete verwachten?

Alleen indien er sprake kan zijn van «Abnormale burenhinder» (dit is bijvoorbeeld lawaaihinder), kan er opgetreden worden. Zo is het inderdaad mogelijk dat een buurtbewoner een burgerlijke rechtszaak begint op basis van «abnormale burenhinder».

Hiervoor kan hij beroep doen op de artikels 1382 en 544 van het Burgerlijk Wetboek. De vraag is nu wat als «abnormaal» moet worden beschouwd; wat door de ene rechter als «abnormaal» wordt bestempeld, kan door een ander als «volstrekt normaal» aanzien worden.

In eerste instantie kan de buurman zich beroepen op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (de zogenaamde «foutaansprakelijkheid»). Dit artikel zegt dat eenieder die door zijn eigen daden schade berokkent aan een ander, verplicht is om deze schade te vergoeden.

Opdat er sprake kan zijn van deze «foutaansprakelijkheid» moet er aan drie voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moet er «schade» zijn. Deze schade moet het gevolg zijn van een effectieve fout en bovendien moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen deze schade en de fout. Met «oorzakelijk verband» bedoelt men hier dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder de fout.

Concreet houdt dit dus in dat de buurtbewoner eerst moet bewijzen dat zijn nabuur ergens een fout zou hebben begaan. Daarnaast moet hij ook kunnen aantonen dat hij door dergelijk toedoen schade heeft geleden (bijvoorbeeld gezondheidsproblemen).

Maar bovenal dient bewezen te worden dat er tussen de fout van de buurman en de schade aan de nabuur een oorzakelijk verband bestaat, d.w.z. dat de schade die hij ondervindt het uitsluitend gevolg is van de door de buurman gemaakte fout.

Is dit alles bewezen dan strekt de toepassing van dit artikel 1382 tot een integrale vergoeding van de veroorzaakte schade; een louter herstel van het evenwicht tussen de buren volstaat niet. Het feit dat men met alles in orde is, sluit een fout niet automatisch uit: de algemene voorzichtigheidsplicht heeft nog altijd de bovenhand.

«Abnormale burenhinder» op basis van artikel 544 BW
«Eigendom» is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen (artikel 544 Burgerlijk Wetboek).

Op basis van dit wetsartikel stelt de Belgische Rechtspraak dat buren onderling schade kunnen ondervinden door de uitoefening van dit eigendomsrecht, zelfs indien er geen enkele fout werd begaan. Een dergelijke foutloze objectieve aansprakelijkheid geeft aanleiding tot de zogenaamde «evenwichtsleer».

Deze leer houdt in dat buren op een gelijkaardige manier moeten kunnen genieten van hun eigendom en dat ze hiertoe aan elkaar geen overdreven lasten mogen opleggen. Gebeurt dit wel dan is het «evenwicht» tussen de naburige eigendommen verstoord. Dit evenwicht zal dan terug moeten hersteld worden en teruggebracht worden tot de «normale lasten» die op het nabuurschap kunnen wegen.

Opgepast ! Het verschil met artikel 1382 BW is dat er bij toepassing van artikel 544 GEEN fout dient aanwezig te zijn! Er moet wel rekening gehouden worden met de normale lasten die verbonden zijn aan het nabuurschap.

De hinder moet de grenzen van het normale overschrijden en daardoor het evenwicht verbreken. Dit houdt concreet in dat indien u zich als bedrijf houdt aan alle opgelegde regels en vergunningen, een buurtbewoner u toch nog kan beschuldigen van abnormale lawaaihinder en hij naar de rechter kan stappen!

GAS-boetes?
Naast deze bepalingen uit ons Burgerlijk Wetboek, bestaat er inderdaad nog de mogelijkheid dat er politiereglementen bestaan waarin lawaaihinder gesanctioneerd word! Gemeentes kunnen dus GAS-boetes opleggen aan overtreders.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.