PPS “Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten” opgestart

Vorige week vond de startbijeenkomst plaats van een nieuwe publieke-private samenwerking (PPS) gericht op de emissieproblematiek in de glastuinbouw.

Trefwoorden: #emissie, #gewassen, #kasteelt, #Privaat Publieke Samenwerking, #Wageningen University, #zuiveren

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.NL - In dit project worden oplossingen ontwikkeld voor belangrijke openliggende vraagstukken die spelen bij emissieloos telen en het zuiveren van reststromen.

Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren. Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een (nagenoeg) nul-emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 toe te werken. Beide zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit in tuinbouwgebieden drastisch te verbeteren.

De business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research heeft in samenwerking met de sector de afgelopen jaren diverse oplossingen ontwikkeld om lozingen te voorkomen en zuiveringstechnieken en -strategieën voor als er toch geloosd moet worden.

Er zijn echter een aantal openliggende kennisvragen die de laatste stappen naar de gewenste nul-emissie bij substraatteelten in de weg staan. Die hebben betrekking op knelpunten rond natrium en andere ongewenste stoffen die kunnen ophopen bij (langdurig) recirculeren.

Natriumgehalten boven gewas-afhankelijke grenswaarden lijden tot sterke productieafname en kwaliteitsverlies en zal door telers worden voorkomen door drainwater te lozen. Door het gebruik van ontsmettingsmiddelen kunnen ballaststoffen en andere ongewenste stoffen ophopen en reden tot lozen zijn, terwijl het gebruik van ontsmettingsmiddelen juist in recirculerende systemen belangrijk is om verspreiding van ziekten te voorkomen.

Op het gebied van zuivering van reststromen liggen er vragen rond de effectieve zuivering van waterstromen die qua samenstelling en volume sterk afwijken van gangbaar lozingswater (drain), zoals schoonmaak- en ontsmettingswater en lekwater.

Oplossingen voor deze vragen worden ontwikkeld in de nieuwe PPS bestaande uit De business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, KWR Water, LTO Glaskracht NL, Haket, Yara, WaterQ, Verhoeve Milieu & Water, Priva, Blue-Tec, Humintech en de Gewascooperatie Gerbera. Financiering: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, TKI Watertechnologie, Stichting Programmafonds Glastuinbouw en de partners.


(bron en foto: Wageningen University)