Materiaalschaarste: problemen met leveringen en prijsstijgingen

Heel wat bedrijven kampen met een probleem in verband met het bekomen van grondstoffen. Deze schaarste zorgt ook voor prijsverhogingen. Heeft u als ondernemer enig juridisch verweer tegen laattijdige levering van materialen of prijsstijgingen?

Trefwoorden: #juridisch, #levering, #Solange Tastenoye

Lees verder

Columns

( Foto: Solange Tastenoye )

ENGINEERINGNET.BE - Om een antwoord te geven op deze vraag, moet er in de eerste plaats nagegaan worden of er een schriftelijk contact met de leverancier bestaat. In een dergelijke overeenkomst kunnen de partijen alles naar eigen goeddunken regelen.

Wenst u een nieuwe machine of component of om het even welk ander goed aan te kopen, dan zal u met de verkoper/leverancier een ‘koopovereenkomst’ tot stand brengen. Vaak wordt gewoon een bestelbon opgemaakt. U wenst echter aan de best mogelijke voorwaarden te kopen; dit betekent met een zo goed mogelijke levertijd en aan de beste prijs.

Het koopcontract of de bestelbon bevat alle bepalingen die door de koper en de verkoper werden overeengekomen. Is er geen bestelbon of contract voorhanden, dan kan er ook niet aangetoond worden wat de partijen precies overeengekomen zijn en wat er precies werd besteld.

De levertijd
In vele gevallen bevinden er zich op de achterzijde van de bestelbon ‘algemene verkoopsvoorwaarden’. Deze verkoopsvoorwaarden handelen over de rechten en plichten van koper en verkoper (bijvoorbeeld wanneer er zal geleverd worden). Indien er een concrete levertermijn werd afgesproken, dan zal de leverancier er zich ook moeten aan houden.

Dit betekent dat de leverdatum gerespecteerd moet worden. Gebeurt dit niet, dan heeft de koper de mogelijkheid om de koop te laten ontbinden of om zijn betaling uit te stellen tot na de levering. Vaak is het echter zo dat er tussen ondernemers op het contract een levertijd ‘bij benadering’ wordt bepaald en waaraan de leverancier dan ook nog een clausule toevoegt dat er bij een eventuele vertraging geen schadevergoeding kan gevraagd worden.

Werd er nu helemaal niets afgesproken in verband met de levertermijn, dan moet er geleverd worden binnen ‘een redelijke’ termijn. Wat dit begrip betekent zal bij problemen door de rechter beoordeeld worden. Opgepast, de leverancier kan zich ook op ‘overmacht’ beroepen, indien hij zich niet aan de afgesproken levertijd kan houden. Overmacht is een totaal onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de wil van de partijen ontstaat en waardoor het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk wordt (definitief of tijdelijk).

En wat nu met de prijsstijgingen?
De leverancier zal natuurlijk maar al te graag prijsstijgingen doorrekenen aan zijn klant. Ook hier moet er nagegaan worden welke afspraken de contracterende partijen maakten. Vaak zal de leverancier een ‘prijsaanpassingsclausule’ opgenomen hebben in zijn algemene voorwaarden waardoor hij normaal gezien een aanpassing van de prijs zal kunnen doorvoeren.

Maar … deze clausule is alleen geldig indien er bepaald wordt op welke manier de prijs zal aangepast worden. Anderzijds is het mogelijk om een clausule op te nemen waarbij er een verplichting tot onderhandeling wordt opgelegd. Door deze clausule kunnen beide partijen dan onderling aanpassingen bespreken omwille van onverwachte en onvoorzienbare gebeurtenissen waardoor één van hen de afspraken niet kan nakomen.